Natuur- en landschapsinclusieve landbouw

De natuur- en landschapsinclusieve landbouw is fors tot ontwikkeling gekomen.

Natuurinclusieve landbouw: We stimuleren deze via inzet van ondernemerscoaches,
samenwerking, kennisdeling en verdieping van verdienmodellen. Aan het einde van
2023 zijn er 150 natuurinclusieve boeren in Brabant, richting onze ambitie van 500
in 2030.

Biologische landbouw: De ambitie van 15 procent biologisch areaal in 2030 is een
flinke opgave. De transitie naar biologische of natuurinclusieve landbouw kan een
periode van inkomensonzekerheid met zich meebrengen. Hierin kan een provinciaal
Omschakelfonds ruimte bieden.

Gebiedsgerichte aanpak: Deze aanpak moet ons op weg helpen naar een Brabant
waarin de we de kwaliteit van natuur, water, bodem en biodiversiteit verbeteren.
Essentieel in deze ‘GGA-gebieden’ is een langetermijnperspectief voor de agrariërs.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen