Samenwerking zandprovincies op stallen en mest

16-02-2023

Zes provincies (Drenthe, Gelderland, Limburg, Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant) werken momenteel samen met het ministerie van LNV aan het versnellen van innovaties op het gebied van stalsystemen en mestverwaarding.

In juli 2022 is hierover het adviesrapport Versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland verschenen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel: “Brabant heeft samen met de provincie Gelderland het initiatief voor deze interprovinciale samenwerking genomen. We hebben de ambitie om nu snel werk te maken van de aanbevelingen in het rapport.” In maart maken de provincies hierover afspraken met minister Adema.

De provincies willen de veehouderij verduurzamen door op korte termijn innovaties te realiseren die:

  • per veehouderijsector zullen leiden tot haalbare, betaalbare en geborgde emissiereducties;
  • de basis leggen voor een nieuw stelsel – ook voor de vergunningverlening en de handhaving;
  • straks alle maatregelen die emissie reduceren via sensoren kunnen monitoren.

Voor de melkveehouderij zal dit leiden tot nieuwe verdienmodellen voor mestverwerking in combinatie met energieopwekking;

Innovatiedag

De Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen organiseerde in samenwerking met de zes provincies op 15 februari een contactdag met innovators uit verschillende provincies. De zes zandprovincies presenteerden daar hun plannen. Deze dag was bedoeld om in beeld te krijgen wat er nodig is om het netwerk te verbeteren waarin overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan innovatie. Er wordt een innovatieloket ingericht dat daarbij moet gaan helpen.

Meer informatie over dit Innovatie Netwerk Landbouw, dat zich richt op versnelling van innovatie voor een toekomstbestendige, duurzame Nederlandse landbouw, is hier te vinden. Deze website wordt in de toekomst verder uitgebouwd.

Ideeën zijn welkom

Gedeputeerde Lemkes: “Wij geloven in innovatie als het gaat om mestverwerking en duurzame stalsystemen. En Brabant heeft op dat gebied genoeg in huis! Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen hierover mee te denken en te doen.” Neem daarvoor contact op met landbouwenvoedsel@brabant.nl.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 de meest duurzame in Europa is. Met deze samenwerking op stallen en mest wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan een gezonde leefomgeving.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen