Bean Deal in uitvoering!

11-10-2022

De eiwittransitie wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling richting een duurzamere voedselvoorziening en draagt ook bij aan de klimaatagenda. Onder eiwittransitie verstaan we de overgang van een overwegend dierlijke naar een meer plantaardige eiwitconsumptie en -productie.

De laatste jaren is de eiwittransitie in Nederland zich steeds meer gaan manifesteren. Dit geldt ook voor Brabant. Het landelijk streven is om de huidige balans van 65% dierlijke eiwitten en 35% alternatieve (waaronder plantaardige) eiwitten in ons voedsel te verschuiven naar respectievelijk 40% en 60% in 2030. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen nodig in de hele voedselketen; zowel in de teelt, de verwerking als consumptie van eiwitten. Door middel van (versnellen van) innovaties wil de provincie deze verschuiving stimuleren om zo de economische kansen die deze verschuiving ondernemers biedt te benutten.

Hightech voor eiwitwinning

In Noord-Brabant is een groot aantal bedrijven actief in de voedingsindustrie, dit in combinatie met een sterk ontwikkelde  hightechsector. De hightechsector is belangrijk voor het stimuleren van nieuwe en/of verbeterde technologie voor de eiwittransitie. Dit geldt allereerst voor technologie die benodigd is voor de eiwitwinning uit een grondstof tot een halffabricaat. Hier ligt ook een sterke link met de biotechnologie. Daarnaast is ook de hightech essentieel om uiteindelijk van halffabricaat naar eindproduct te komen.

Plantaardig eiwitten

Door in te zetten op een aantrekkelijker aanbod van plantaardige en alternatieve eiwitten (waaronder insecten, algen, wieren, micro-organismen (gisten, bacteriën en schimmels)) zal uiteindelijk een verbetering van het huidige productaanbod (minder toevoegingen, betere smaak/structuur van eindproducten) optreden. Maar ook zal het bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe product-marktcombinaties.

Nieuwe ontwikkelingen

Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen op het gebied van nieuwe eiwitbronnen die nu nog niet op de markt zijn, maar waarvan wel de verwachting is dat die op termijn een grote rol gaan spelen. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen op het gebied van precisiefermentatie als (verwerkings)technologie voor nieuwe, alternatieve eiwitten en kweekvlees.

Biodiversiteit

Belangrijk zijn ook de kansen die de eiwittransitie biedt voor verduurzaming van de voedselproductie. Zo hebben vlinderbloemige planten (zoals peulvruchten, luzerne, lupine en soja) een positief effect op bodemgezondheid, biodiversiteit en klimaat en vormen ze een belangrijk ingrediënt van plantaardige eiwitproductie. Bovendien is het vanuit ecologische perspectief niet langer wenselijk dat grondstoffen (waaronder soja) wereldwijd worden geïmporteerd. Het is duurzamer om aandacht te besteden aan het versterken van lokale ecosystemen om op die manier lokaal ketens te sluiten.

De consument

Het verhogen van de consumentenacceptatie is essentieel voor de versnelling van de eiwittransitie. Het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe producten is hierbij cruciaal. Waar nu nog vaak de focus ligt op het nabootsen van traditionele dierlijke eiwitten zal in toenemende mate de focus komen te liggen op het aanbieden van smakelijke producten die op zichzelf staande concepten zijn en dus geen vervanging pogen te zijn.

Na de lancering op 14 juli is de Green Deal Eiwitrijke Gewassen "De Bean Deal" geworden. Het doel is de productie en consumptie van regionaal geteelde plantaardige eiwitten te stimuleren.

Het Rijk, provincies (waaronder Brabant) en ketenpartners slaan de handen ineen om de eiwittransitie te versnellen. Daartoe hebben zij een overeenkomst getekend waarin 42 acties zijn vastgelegd. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart. Wil je op de hoogte blijven hiervan? Meld je dan aan voor de Bean Deal nieuwsbrief: info@beandeal.nl.

Bezoek ook de website op www.beandeal.nl  

Versnellen eiwittransitie

De Bean Deal ondersteunt initiatieven die bijdragen aan regionaal geteelde eiwitten. Het beoogt een gezond verdienmodel voor een grotere groep Nederlandse telers van vlinderbloemigen en andere eiwitrijke gewassen. Daarnaast wordt er ingezet op intensievere ketensamenwerking, onder meer gericht op het op grote(re) schaal verwerken van eiwitrijke gewassen. Hierbij kan de hightech sector een belangrijke rol spelen. Deze ambitie sluit aan bij de doelen die de innovatiecoalitie Eiwittransitie nastreeft: het ontwikkelen van alternatieve eiwitten voor mensen en dieren om de consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Bean Deal past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.