Geen twijfel over de kracht van innovatie bij toekomstbestendige stallen!

26-04-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, waarin er discussie ontstond over het belang van innovatie bij de verduurzaming van de veehouderij, reageert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen met dit opiniestuk.

Een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland zorgt voor een maatschappelijke discussie over het belang van innovatie bij de verduurzaming van de veehouderij. Wat ons betreft ontstaat hierdoor onnodige twijfel over de kracht van innovatie op weg naar een toekomstbestendig veehouderij. Innovatieve brongerichte maatregelen in de stal tonen flinke reducties van ammoniakuitstoot met positieve effecten op dier, mens en milieu. De principes daarachter zijn wetenschappelijk onderbouwd. Innovatie en een duurzame veehouderij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Snelle vooruitgang

Er is een groot scala aan stalinnovaties in beeld. Wij kennen er zo’n 120 kriskras door Nederland. Vele worden door experts kansrijk geacht en ze worden steeds beter en robuuster. Uiteraard werkt niet alles direct zoals het hoort. Wel zien we snelle vooruitgang en goede resultaten op het gebied van emissies en dierenwelzijn. Daarom werken we met studiegroepen van veehouders, innovators en experts gestaag door aan nieuwe oplossingen. Deze moeten aansluiten bij de werkwijze van de boer, financierbaar - en financieel haalbaar zijn en passen bij het toekomstbeeld van een moderne veehouderij in Nederland.  

Meten is weten

Voordat een stalinnovatie op de markt komt (erkende status RAV-lijst) wordt een innovatie uit en te na getest. De innovatieve oplossing wordt door onafhankelijke deskundigen getoetst conform wettelijk vastgelegde en internationaal toegepaste meetprotocollen. De emissiefactor vastgesteld in de RAV-lijst biedt daarbij stevig houvast. Door de bank genomen, leveren stalinnovaties flinke emissiereducties. In stallen met vleeskalveren lijkt 50% minder emissie haalbaar. Bij melkvee loopt dat op tot 70%. En bij varkens wordt een reductie van 85% gehaald.

Ondertussen wordt er in Nederland hard gewerkt aan doelgericht beleid. Een recent adviesrapport van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen biedt de juiste richting. Continumetingen met de inzet van sensoren zijn cruciaal en worden in de praktijk reeds getest. Zo kan een veehouder straks zelf keuzes maken hoe binnen het vergunde emissieplafond te blijven. De veehouder kan daarbij kiezen uit nieuwe investeringen, managementmaatregelen, minder dieren of een ander verdienmodel.  

Vakmanschap van de boer

De veehouder is niet uit te vlakken als belangrijke spil bij het halen van het emissiedoel. Als een nieuw systeem bij een veehouder wordt geïmplementeerd, is er tijd en aandacht nodig om aanpassingen op het boerenbedrijf goed in te richten, zodat de volle potentie van de innovatie optimaal wordt benut. Oog voor dier, bodem, plant, omgeving en de financiële consequenties is hierbij cruciaal. De sector is daarbij ontegenzeggelijk in beweging om de veehouder hierin te helpen.

Zet in op innovatie

Wij hebben dus hoge verwachtingen van innovaties. Dat wordt gevoed door de intrinsieke motivatie van (jonge) veehouders en samenwerking in de stal. We juichen de overgang van middel- naar doelvoorschriften toe om zo emissies van veehouderijbedrijven te monitoren en te reguleren. Echter, zolang de regelgeving hier nog niet op is aangepast, is het cruciaal dat vigerende wet- en regelgeving houvast biedt voor veehouders om hun bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. We pleiten ervoor dat alle partijen blijven inzetten op innovatie. Dat realtime meten wordt bemoedigd. En dat de veehouder ten volle zijn vakmanschap kan benutten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.