Provincie stimuleert biologische en lokale catering

12-12-2022

Tijdens de Biokennisweek vindt op woensdag 18 januari 2023 het symposium Biologisch in Brabant plaats. Over concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering voor organisaties. Tevens wordt de Intentieverklaring Biologische & Lokale bedrijfscatering ondertekend.

Biologisch voedsel heeft tal van voordelen: het past in een gezonde levensstijl, het wordt op een gezonde duurzame manier geproduceerd en het draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Toch is het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw nog geen 3%. In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om dit in Brabant te laten groeien naar 15%. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vinden we het belangrijk dit zelf een impuls te geven. En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische (en lokale) producten te stimuleren. Via onze catering. Hierover organiseren we een symposium in de Biokennisweek, dat plaatsvindt tijdens de Biobeurs in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. 

Programma symposium Biologisch in Brabant

Tijdens dit symposium zal minister Adema van LNV het Nationaal strategisch actieplan biologische productie en consumptie toelichten. Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats met oa Bionext, Biohuis en Bio Nederland over dit actieplan. Daarna zullen we ons toespitsen op de rol die catering kan spelen. We geven concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. Met best practices, informatie over inkoop en aanbestedingen, hobbels en de manier om deze te nemen, bewezen voordelen. De rol van de overheid komt aan bod en vervolgens wordt met een Intentieverklaring Biologische & Lokale Bedrijfscatering meteen daad bij het woord gevoegd. In het tweede panelgesprek met een cateraar, onderwijsinstelling, bioboer en consument belichten we de verschillende kanten van deze intentieverklaring. Kortom veel gelegenheid om ervaring en kennis op te doen en uit te wisselen.

Bekijk het actuele programma

Alvast inschrijven? Dat kan via onderstaande button. Bij deelname aan dit symposium is het tevens mogelijk om kosteloos toegang te krijgen tot de Biobeurs.

Aanmelden symposium

Intentieverklaring Biologische & Lokale bedrijfscatering

Tijdens het symposium zal de Intentieverklaring Biologische & Lokale bedrijfscatering worden ondertekend. Hiermee daagt de provincie Noord-Brabant alle Brabantse organisaties uit om zich te committeren aan de ambitie om minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aan te sluiten. Als ondertekenaar van de intentieverklaring krijgt u ondersteuning, wordt u voorzien van de meest actuele kennis oa via succesvolle pilots en maakt u zichtbaar werk van een biologische en lokale catering. Zo gaan we echt gezamenlijk aan de slag. Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op via landbouwenvoedsel@brabant.nl.

Waarom biologische en lokale bedrijfscatering?

De provincie roept overheidsorganisaties op om deze intentieverklaring ook te tekenen. Waarom is dit belangrijk?

  • Door biologisch – en liefst Brabants – in te kopen steunen we onze boeren om biologisch te gaan of blijven produceren.
  • We zorgen daarmee voor een geleidelijke en gelijkmatige stijging van de vraag én daarmee het aanbod. Dus: duurzame ontwikkeling voor de lange termijn.
  • Medewerkers vinden het steeds belangrijker dat hun werkgever duurzame doelen nastreeft. Biologische en lokale bedrijfscatering is een belangrijke stap in het tonen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 
  • Met de convenantpartners zetten we een kennisplatform op, daar kunnen deelnemende organisaties kennis en ervaringen met elkaar delen. Ook inkopers krijgen ondersteuning.

Biokennisweek

De Biokennisweek is de online en fysieke ontmoetingsplek voor ondernemers die hun bedrijf verder willen brengen met biokennis en inspiratie. Er is enorme animo voor de Biokennisweek 2023 en dat kan maar één ding betekenen: de sector staat te popelen om weer online kennis te delen én elkaar te ontmoeten op de Biobeurs. Er is een groot Italiaans paviljoen en het Techplein wordt dit jaar gesponsord door de provincie Noord-Brabant. Naast thematours is er natuurlijk ook veel te proeven en te netwerken. En de catering in de Brabanthallen? Die is natuurlijk biologisch… Ook de Bossche bollen!

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat in 2030 15% van de landbouwgrond wordt benut door biologische boeren. Met deze intentieverklaring wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat agrarisch ondernemers die dit willen en kunnen, in staat worden gesteld om over te stappen naar biologische productie. En dat het aandeel daarvan in de Brabantse landbouw toeneemt. Zo levert biologische landbouw een belangrijke impuls aan de verdere verduurzaming van de Brabantse voedselproductie en de kwaliteit van het bodem- en watersysteem.  

Afbeeldingen

Cookie-instellingen