Nieuwe impuls voor extensivering veehouderij rond natuurgebieden

Dorine de Gast 19-01-2024
645 keer bekeken

De provincie Brabant geeft de extensivering rond natuurgebieden een nieuwe impuls van 22,5 miljoen euro. Aanleiding is de noodzaak de kwaliteit van water en natuur in en rond Natura 2000 gebieden, Natte Natuurparels en in de beekdalen te verbeteren.

Dat vraagt om extensieve landbouw in de vorm van grasland en sterke bedrijven die deze gronden gebruiken. Met deze investering ondersteunt de provincie bedrijven die deze extensiveringsslag willen maken.

De extensivering van de graasdierhouderij wordt door het instellen van een sale-en-lease-back constructie gefaciliteerd. Grondeigenaren kunnen hun grond aan de provincie verkopen en tegen een aantrekkelijke prijs terug pachten. Voorwaarde is dan dat ze de grond alleen als grasland kunnen gebruiken. De pachtperiode is voor 26 jaar. Ook is het mogelijk dat de verkopende ondernemer een andere is dan degene die gaat pachten.

De regeling is vooral interessant voor boeren die hun bedrijf duurzamer willen maken. Door grond aan de provincie te verkopen maken zij geld vrij dat zij kunnen gebruiken voor investeringen in een duurzame bedrijfsvoering, zoals het vergoten van het bedrijfsareaal. Deze mogelijkheid is bij uitstek interessant voor biologische bedrijven en voor jonge ondernemers. Ondernemers die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich vanaf 1 maart 2024 aanmelden. Vanaf deze datum is er meer informatie over het aanmelden te vinden bij dit bericht. Tot die tijd kunnen vragen worden gesteld via het mailadres van Landbouw en Voedsel Brabant.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling) hierover: “Brabant wil boeren zoveel mogelijk ondersteunen bij veranderingen die gericht zijn op duurzaamheid en innovatie. Met deze regeling geven wij boeren een helpend hand om de noodzakelijke transitie te maken.”

Attentiezone waterhuishouding

De voorziening is beschikbaar voor gronden buiten het NatuurNetwerk Brabant (NNB) als die in de Attentiezone waterhuishouding en de Zone Herstel watersysteem liggen. Dit zijn zones waar het grondwater extra bescherming nodig heeft en waar hogere waterstanden of minder beregening gewenst zijn.

Transitie landelijk gebied

De regeling is onderdeel van de transitie landelijk gebied. De provincie heeft het benodigde budget beschikbaar gekregen vanuit met ministerie van LNV, vooruitlopend op het landelijke Transitiefonds Landelijk Gebied. Hiermee is het mogelijk om nu al perspectief te bieden aan ondernemers.

Ambitie provincie

Deze regeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met extra geld wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapinclusief boeren de nieuwe norm worden.

 

Zoals eerder in dit artikel beschreven, kunnen ondernemers die gebruik willen maken van de regeling zich vanaf 1 maart 2024 aanmelden. Vanaf deze datum is er meer informatie over het aanmelden te vinden bij dit bericht. Tot die tijd kunnen vragen worden gesteld via het mailadres van Landbouw en Voedsel Brabant.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen