Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Interim Omgevingsverordening

18-10-2020

Gedeputeerde Staten hebben deze zomer een wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage gelegd. De zienswijzen hebben geleid tot een extra wijziging: een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen.

Op de wijzigingen in de Interim Omgevingsverordening kwamen 20 zienswijzen binnen. Deze zijn verwerkt in een Nota van Inspraak en wijziging. Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de IOV.

Natuurinclusief
Voor natuurinclusieve veehouderijen is een uitzondering opgenomen in de regels. Er geldt wel een aantal voorwaarden om te kunnen voldoen aan de emissiereductie eisen van de IOV. Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld een lage veebezetting en het treffen van extra maatregelen waardoor het totale bedrijf emissies beperkt.

Natuurinclusieve veehouderijen hebben door hun manier van werken een positief effect op biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Ook is het welzijn van de dieren groter en de kwaliteit van de mest beter omdat de dieren vaak op stro worden gehouden. Bovendien kunnen natuurinclusieve veehouderijen maatregelen nemen die het bedrijf nog duurzamer laten draaien. Daarbij hebben ze zo min mogelijk ammoniakemissie, hebben ze minder vee op hun grond en is er in hun bedrijfsvoering vaker sprake van een gesloten kringloop. De verwachting is dat zij hierdoor een vergelijkbare bijdrage leveren aan het beperken van emissies als stalsystemen die aan de emissie-eisen van de IOV voldoen. Het opnemen van een uitzondering voor deze bedrijven, biedt meer duidelijkheid en zekerheid voor bedrijven die een overstap overwegen naar natuurinclusief werken. De uitzondering geldt voor alle soorten diercategorieën.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Het primaire doel van onze maatregelen is en blijft verduurzaming van de landbouw. Gezien de brede voordelen daarvoor van natuurinclusieve veehouderij willen we het omschakelen naar deze vorm van landbouw stimuleren. Daar past deze uitzonderingsregel bij.”

Wijzigingen Interim Omgevingsverordening
Naast de toegevoegde wijziging, blijven de overige wijzigingen in de IOV overeind:
- De uiterste datum waarop verouderde stallen aangepast moeten zijn, verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024
- Vanaf 2024 moet een bedrijf gemiddeld per locatie voldoen aan de emissie-eisen. Stikstofuitstoot van verouderde stallen mag dan nog gecompenseerd worden met nieuwe stallen.
- De deadline voor het aanvragen van de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing vervalt. Het is de verantwoordelijkheid van de boer zelf om dit tijdig te doen.

Elies Lemkes-Straver: “Met deze wijzigingen krijgen boeren meer keuzemogelijkheden en geven we meer ruimte aan het eigen ondernemerschap van boeren.”

Bekijk de infographic wijzingen IOV nav inspraak.

Bekijk website provincie met wijzingen IOV.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen