Kosten-batenanalyse voor natuurinclusieve melkveehouderij

31-10-2023

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vaak vragen zij zich daarbij wel af of dit lonend is. Het is daarom belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen en uit te rekenen wat een natuurinclusievere bedrijfsvoering voor hen betekent.

Minder melk per hectare of per koe betekent een lagere productie en minder inkomsten, maar ook lagere kosten voor inputs. Voor een aantal maatregelen om de bedrijfsvoering natuurinclusief te maken, kunnen melkveehouders een beloning aanvragen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Brabant (ANB) en de Brabantse Biodiversiteitmonitor Melkvee (BBM). Maar hoe vertaalt dit alles zich nu in het saldo van deze natuurinclusieve bedrijven?

Onderzoek naar de kosten, baten en inkomsten

Het is belangrijk om te toetsen of natuurinclusieve kringlooplandbouw in de melkveehouderij loont en of de ingezette (overheids-)instrumenten effectief en efficiënt bijdragen aan het behalen van de doelen. Hierbij is het belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen. Daarom onderzoekt Wij.land de gegevens die melkveebedrijven hebben gedeeld over hun bedrijfsvoering en boekhouding. Dit doen ze met de kosten-batenanalyse; een objectieve methode die door Natuurverdubbelaars samen met deskundigen en stakeholders is ontwikkeld en bij een kleine groep melkveehouders wordt gebruikt. De methode kijkt gedetailleerd naar de kosten, baten en inkomsten van de deelnemende bedrijven.

Brabantse deelnemers

Het project wordt onder andere in de provincie Noord-Brabant uitgevoerd, in samenwerking met Brabants Bodem. In Noord-Brabant doen 9 bedrijven mee; de meesten zijn deelnemer van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee (BBM), maar ook het Westelijk Veenweidegebied en het Living Lab Fryslân doen mee. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een studiegroep, waarbij agrariërs elkaar ondersteunen én onafhankelijk extern advies krijgen. In ruil voor deze begeleiding delen zij geanonimiseerd hun data.

Jos van Lent (projectleider realisatie natuurinclusieve en biologische landbouw bij provincie Noord-Brabant) is enthousiast over dit project: “Ik hoop dat dit project melkveehouders een beter inzicht geeft in de economische prestaties van een natuurinclusieve bedrijfsvoering en hoe zich dat verhoudt met beloning van overheden en private partijen.”

In januari 2024 worden de resultaten via een landelijk webinar en een rapportage gepresenteerd. Meer informatie over het webinar is hier te vinden. 

Ambitie provincie Noord-Brabant

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

 

Foto verkregen via Urgenda

Afbeeldingen

Cookie-instellingen