Planning plan-MER Mest

Het proces van het plan-MER Mest begint met een milieutechnisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich op zoekgebieden en op bestaande locaties. Het gaat daarbij om zoekgebieden die relatief gezien het meest geschikt zijn voor het vestigen van mestbewerkingsinstallaties. Deze basisinventarisatie wordt aangevuld met nadere analyses. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toetsing aan vastgesteld ruimtelijk beleid van gemeenten, eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en recent GGD-onderzoek naar ervaren geurhinder. De verkregen shortlist van potentiële locaties en zoekgebieden, het voorkeursalternatief en de milieubeoordeling daarvan worden verwerkt in een milieutechnisch rapport dat als ontwerp plan-MER Mest aan het college van Gedeputeerde Staten zal worden aangeboden. Vervolgens wordt het ontwerp plan-MER Mest ingebed in de Uitvoeringsagenda Mest, één van de uitvoeringsagenda’s van het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. De ontwikkeling van dit beleidskader is in december 2020 van start gegaan.

Inspraak en regionale afspraken

Nadat Gedeputeerde Staten de ontwerp Uitvoeringsagenda Mest hebben vastgesteld, waarin het ontwerp plan-MER Mest is opgenomen, worden beiden documenten geïntegreerd ter inzage gelegd. Daarna volgt een periode van inspraak, het inwinnen van adviezen bij de Commissie m.e.r., BrabantAdvies en GGD/RIVM en het opstellen van een Nota van zienswijzen. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsagenda Mest vast. Indien nodig volgt een aanpassing van de Omgevingsverordening. Over zowel de (regionale verdeling van) relatief geschikte locaties en zoekgebieden voor mestbewerking als de locaties waarvan is gebleken dat die voor mestbewerking ongeschikt zijn, maar waar wel mestbewerking plaatsvindt, kunnen regionale afspraken worden gemaakt.

In de zomer van 2021is besloten de oplevering van het ontwerp plan-MER Mest uit te stellen tot helder is wat de consequenties van de Uitvoeringsagenda Mest zijn.

Op de pagina Genomen stappen is te lezen hoe de zoektocht naar relatief geschikte locaties voor mestbewerking er tot nu toe heeft uitgezien. Ook deze infographic laat zien wat er aan het plan-MER Mest voorafging en waar we nu staan.

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.