Visietraject

Brabant ontwikkelt een visie op landbouw en voedsel in het perspectief van 2030. Begin 2020 stemden GS en PS in met het Plan van Aanpak. Deze visie wordt zowel samen met de Brabantse samenleving ontwikkeld als gevoed vanuit kennis en onderzoek. De visie beschouwt landbouw in brede zin (alle sectoren) en ons voedselsysteem in de volle breedte.

Waarom een visie landbouw en voedsel?

We willen in Brabant het voedsel van en voor de toekomst produceren. Het gaat dan om nieuwe teelten, hoogwaardige plantaardige eiwitten, en diervriendelijk geproduceerd voedsel, waarbij alles positief bijdraagt aan onze gezondheid. Daartoe verbinden we het Brabantse bedrijfsleven met ons onderwijs en kennisinstellingen. We ambiëren gesloten kringlopen en het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. We streven naar een emissieloze landbouw als het gaat om geur, fijnstof, ammoniak, ziektekiemen en nutriënten en het minimaliseren van bestrijdingsmiddelen. Voor deze ambitie is een nieuwe visie nodig. We kiezen ervoor dit breed op te pakken. 

Met wie en voor wie?

Om te komen tot deze visie betrekken we stakeholders, kennisinstellingen, bedrijfsleven in de voedselketen, agrarische ondernemers, bestuurders en de Brabantse burger. Door naar al deze verschillende mensen te luisteren, komen we tot een brede visie. Deze helpt Brabant verder met de uitdagingen in de sector landbouw en voedsel.

 

Hoe komen we tot deze visie?

De weg daar naartoe gaat langs 3 tussenproducten: 

  1. Een beeld van de waarden en opvattingen van de Brabanders over landbouw en voedsel. Hoe kijken zij aan tegen voedselproductie, tegen de rol van Brabant daarin en wat zijn zij bereid te doen.
  2. Een schets van duurzame landbouw in Noord-Brabant in 2040 en de transitiepaden daar naartoe. Dit in de context van een landbouw- en voedselsysteem waarvan de kringlopen in hoge mate gesloten zijn op de schaal van Noordwest-Europa en waarin de klimaat-, biodiversiteit-, energie-, water- en milieuopgaven gerealiseerd worden.
  3. De situatie van de Brabantse landbouw in 2020: de Barometer Duurzame Landbouw

Het resultaat

Deze tussenproducten zijn de input voor een debatronde. De opbrengst: een breed gedragen Toekomstplan Landbouw en Voedsel in Noord-Brabant. Op deze manier (h)erkennen Brabanders en stakeholders (zich in) deze visie en zijn ze bereid met elkaar hun inzet daarop te richten. Op basis van het toekomstplan kan de Provincie de Visie Landbouw en Voedsel 2030 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vaststellen. Het streven is dat eind 2020 het resultaat gereed is. 

Cookie-instellingen