Eerste resultaten emissiearme kalverstallen bemoedigend

12-02-2021

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Nieuws

Voor de diercategorie kalveren waren nog geen emissiearme stalsystemen beschikbaar. Daarom zijn bedrijfsleven en provincie Noord-Brabant in 2018 een onderzoek gestart om een dergelijk systeem te ontwikkelen. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn gereed en leiden tot flinke ammoniakreducties.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Vanaf 2024 moeten alle stalsystemen voldoen aan de strengere emissie-eisen. Maar dan moeten die systemen er wel zijn. Wij vragen veel van de sector, maar we zijn ook bereid om mee te denken over de oplossing. Dat hebben we in dit project dan ook gedaan. En de eerste resultaten zijn zeer hoopvol. Dat geeft de kalverhouderij perspectief.”

Keldermaatregel meest effectief

Uit het onderzoek blijkt dat verreweg het grootste deel van de ammoniakemissie vanuit de mestkelder komt (70%) en de rest van de emissie ontstaat vanaf de roostervloer (30%). Om de emissie te verminderen is een keldermaatregel het meest effectief. Maar ook een roostervloer kan bijdragen aan het verminderen van de ammoniak, zij het in mindere mate.
In de eerste fase van het onderzoek (oktober 2018 - juli 2020) zijn drie keldermaatregelen onderzocht: verdunnen van mest met ammoniakarme vloeistof, directe scheiding van mest/urine via een urinedoorlatende mestband en tot slot koelen en diepkoelen van de mest. Daarnaast zijn verschillende vloertypen onderzocht op hun bijdrage aan de emissiereductie.

Onderzoeken in de praktijk

Het onderzoek gebeurt op een vleeskalverbedrijf in Someren en in het laboratorium van Meet-ID. Om het effect van roostervloeren te meten is in het laboratorium van Meet-ID een mestkelder nagebouwd. Hier zijn twee typen vloeren vergeleken met betonnen roosters. Omdat hier theoretisch maximaal haalbare resultaten uitkomen, wordt het vervolgonderzoek gedaan op een kalverhouderij om het te testen onder praktijkomstandigheden.

De brongerichte maatregelen hebben in de eerste fase van het onderzoek nog niet geleid tot systemen die meer dan 50 procent ammoniak reduceren. In de tweede fase van het onderzoek – die momenteel nog loopt – zijn de meest perspectiefvolle systemen verbeterd en vinden er validatiemetingen plaats om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen van Noord-Brabant.

Eerste resultaten

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat goed doorlatende vloeren kansrijk zijn. Ook stoten V-vormige mestkelders met continue afvoer van urine minder ammoniak uit. Vooral in de zomermaanden presteren de V-kelders beter. Ook het koelen van mest draagt bij aan een lagere emissie. Ook met name in de zomer. De tweede fase van het onderzoek loopt van januari 2020 tot en met mei 2021.

Will van Hoof, vertegenwoordiger namens de kalverensector: “Op basis van de eerste resultaten worden zes systemen doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Ook vinden er validatiemetingen plaats, zodat de systemen ook opgenomen kunnen worden op de Rav-lijst en kalverhouders deze stalsystemen ook daadwerkelijk kunnen toepassen. De volgende stap is opschaling naar bedrijfsniveau. Belangrijk aandachtspunt blijft de betaalbaarheid van de emissiearme stalsystemen. Die zit met name in de verwaarding van de meststromen. Binnen andere projecten waarbij de provincie Noord-Brabant betrokken is, wordt hier ook aan gewerkt.”

Neem voor meer informatie over het rapport emissiearme kalverstallen contact op met Adviesbureau Keigroen: info@keigroen.com.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen