Agroforestry

Agroforestry wordt gezien als een duurzame en innovatieve vorm van landbouw. Het is een teeltvorm die een positief effect kan hebben op de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap.

Hoewel er veel verschillende vormen van agroforestry bestaan, gaat het bij deze vorm van landbouw altijd om de combinatie van veehouderij, akkerbouw of groenteteelt, met meerjarige houtige gewassen (zoals fruit- of notenbomen of productiebomen). De houtige gewassen worden op ruime afstand van elkaar in rijen geplant. In de tussenruimte wordt graan, kool of aardappels geteeld of er wordt vee gehouden. 

Voorheen gangbare teeltvorm

Eigenlijk is agroforestry helemaal niet nieuw. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het in Nederland een gangbare teeltpraktijk, zoals te zien is aan de bekende populierenweiden en hoogstamboomgaarden. Bomen zorgden voor brandstof, bouwmateriaal, gereedschap, voer en veekering. Veel boerderijen hadden een boomgaard waar vee onder liep en bij elke achterdeur stond wel een notenboom tegen de muggen.

agroforestry in beeld

De boom als antwoord op problematiek

Onder invloed van opschaling en intensivering van de landbouw verdween de boom uit het agrarisch landschap. Een boom werd gezien als obstakel, was niet passend bij specialisatie en monocultuur en zou leiden tot een afname van productie en verdroging. Inmiddels is de boom terug. Hij wordt steeds vaker gezien als antwoord op het veranderende klimaat en de daarmee samenhangende water- en bodemproblematiek.

Brabant koploper

Op dit moment is er in Brabant al zo’n 250 hectare agroforestry gerealiseerd. Verder liggen er plannen klaar voor nog eens 500 tot 1.000 hectare. De omschakeling naar een agroforestrysysteem is een grote stap binnen de agrarische bedrijfsvoering. Als boer gaat u niet over een nacht ijs en is het belangrijk kennis en ervaringen op te doen en delen met collega's. Om hierin te voorzien is het Agroforestry Netwerk Brabant opgezet. Een netwerk van zo'n 100 - voornamelijk - boeren die al bomen aan het planten zijn en/of plannen aan het maken zijn. Ook kost de omschakeling naar agroforestry geld. Daarom heeft de Provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht. Vanuit dit fonds is geld beschikbaar voor natuurinclusieve systemen die passen binnen een ondernemend natuurnetwerk.

Cookie-instellingen