Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023Brabant aan de slag met vernieuwend boeren

Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 heeft de provincie de ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat waar we aan gaan werken en welke projecten en activiteiten we (laten) uitvoeren. 

Onze ambitie

Onze ambitie is in 2030 te transformeren naar een Brabants landbouw- en voedselsysteem 3.0 dat economisch, maatschappelijk en ecologisch in balans is. Dit systeem is slim, precies en data gedreven, waardevol, circulair en verbonden. Dat is een stevige uitdaging voor alle betrokken partijen. Het vereist beweging van en samenwerking tussen alle partners in de voedselketen en een verbindende, stimulerende en faciliterende rol van de overheid. De provincie kan het dan ook niet alleen. 

Vier hoofddoelstellingen

In onze ambities bepalen vier hoofddoelstellingen ons handelen richting 2030.
Dit zijn de hoofddoelstellingen:

1. In Brabant vindt de meest duurzame en circulaire landbouw- en
voedselproductie plaats in Europa.
2. De landbouw- en voedselsector is economisch toonaangevend in Europa.
3. De natuur- en landschapsinclusieve landbouw is fors tot ontwikkeling gekomen.
4. Het landbouw- en voedselsysteem is gemeenschapsinclusief.

We doen het samen met onze partners

De Uitvoeringsagenda vult dit concreet in voor 2022 en 2023 en zo leveren we een bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie in Brabant. Soms geven we richting en maken we mogelijk, maar ook het stimuleren van beweging naar de lange termijn vinden wij belangrijk. En we kunnen dat niet alleen, maar doen het samen met de partners in de keten. Aandachtspunten zijn dat we samen optrekken in de uitvoering; dat we ondersteuningsnetwerken inzetten om ondernemers te helpen bij strategische keuzes en uitwerking van hun plannen; en dat de Brabantse regio’s samen met ons willen lobbyen richting het Rijk en de EU.

Inspelen op kansen, verduurzaming, innovatie en gebiedsgerichte aanpak

Welke onderwerpen zien wij als basis voor onze uitvoering? We zetten samen met onze partners de schouders onder een mooie en gezonde toekomst van het Brabantse land, met name waar opgaven zich stapelen (‘integrale gebiedsgerichte aanpak’). We bieden de flexibiliteit die nodig is om samen met onze partners nieuwe kansen te benutten, want de wereld verandert snel en wij spelen daarop in; we gaan uit van een ‘adaptieve sturingsfilosofie’. We hechten veel waarde aan verduurzaming van de keten en zetten ons in voor meer aandacht voor nieuwe verdienmodellen, met speciale aandacht voor regionale/korte ketens, verbredingsactiviteiten in de landbouw en natuurinclusieve en biologische landbouw. Innovatie stimuleren in de hele keten is belangrijk in onze uitvoering: het gaat om vernieuwen en daarin versnellen om toonaangevend te blijven.

    Cookie-instellingen