Boer kan CO2-opslag in blijvend grasland verkopen

13-07-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

Op 1 juli heeft Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) het methodedocument voor ‘CO2-vastlegging in blijvend grasland op minerale gronden’ vastgesteld. Door CO2 in grasland vast te leggen, kunnen agrarisch ondernemers verhandelbare CO2-certificaten ontvangen.

Daarmee kunnen private partijen en overheden vervolgens hun (niet vermijdbare) CO2-uitstoot compenseren.  

Door slim bodembeheer kunnen landbouwgronden veel broeikasgassen (CO2 / Koolstofdioxide) opnemen. Door het niet scheuren van grasland wordt extra organische stof vastgelegd in de bodem. Meer organische stof in de bodem betekent meer CO2 opslag, een toename aan waterbergend vermogen en betere benutting van meststoffen door actief bodemleven. Blijvend grasland met een hoog organisch stofgehalte heeft ook meerwaarde voor biodiversiteit, landschap en de kwaliteit van bodem en water. 

Het methodedocument beschrijft spelregels waaraan een agrarisch ondernemer moet voldoen om verhandelbare CO2-certificaten te ontvangen. Private partijen en overheden kunnen via deze certificaten hun (niet vermijdbare) CO2-uitstoot compenseren. 

Doel van deze methodiek

Het stimuleert de CO2-vastlegging in de landbouwbodem en de verbetering van kwaliteit van natuur, bodem en water. Tegelijkertijd biedt het ondernemers een beter verdienmodel: Agrariërs die groener boeren krijgen een vergoeding voor de ecosysteemdiensten die zij leveren. 

De methodiek is opgesteld door het Louis Bolk Instituut, CLM en de WUR en tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de provincie Noord-Brabant, Brabants Bodem, SLLE, Agrarische natuurvereniging Het Groene Woud en het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid. 

SNK is door het Rijk opgericht naar aanleiding van het klimaatakkoord en moet CO2 vastleggingsprojecten in Nederland stimuleren en accrediteren. Nu de stichting deze CO2-vastleggingsmethodiek heeft goedgekeurd, kunnen in heel Nederland projecten voor CO2 vastlegging worden gestart waarbij koolstofcertificaten worden uitgegeven en waarmee wordt bijgedragen aan innovatie en een groter klimaatbewustzijn.   
Naast blijvend grasland zijn er ook methodieken voor vastlegging van CO2 door grondwaterpeil verhoging in veengebieden en voor de aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige boombeplanting.
   
Bekijk het Methode-document voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.