Voortgang Beleidskader Landbouw & Voedsel

07-12-2021

Op 22 november jl. is de termijn voor de ter inzagelegging van het concept beleidskader met plan-MER gesloten. Dit leverde 24 zienswijzen op, die het schrijfteam nu stuk voor stuk gaat bekijken.

Op 22 november jl. is de termijn voor de ter inzagelegging van het concept beleidskader met plan-MER gesloten. Dit leverde 24 zienswijzen op, die het schrijfteam nu stuk voor stuk gaat bekijken. Het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Het beleidskader gaat daarnaast voor advies langs de plan-MER commissie.

Vervolgens wordt het aangeboden aan Provinciale Staten, die het beleidskader moeten vaststellen. Dat is naar verwachting in het voorjaar 2022.

Waarom een Beleidskader?

De grote opgaven op het gebied van landbouw, water, natuur, stikstof, fijnstof en gezondheid vragen om systeemverandering met een langjarige, consistente aanpak. Het beleidskader landbouw en voedsel 2030 biedt hiervoor de basis. Het bevat doelen, strategieën en kaders tot 2030 en werkt toe naar een veerkrachtig Brabants landbouw en voedselsysteem, dat toekomstbestendig is en aansluit bij lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid.

Een milieueffectrapportage (MER.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER is beschreven welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleidskader naar verwachting zal hebben.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen