Mest belangrijk voor toekomstbestendige kringlooplandbouw

10-06-2022

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

Dierlijke mest, gebruikt op een manier die goed is voor boer, milieu en omgeving, moet een belangrijke plaats krijgen in de kringlooplandbouw. Het gaat er om de waardevolle bestanddelen uit mest te behouden en te gebruiken en tegelijk overlast voor de omgeving te voorkomen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van de Uitvoeringsagenda Mest van de provincie Noord-Brabant.

Provinciale Staten zullen 1 juli de 80%-versie van de uitvoeringsagenda Mest bespreken. Vervolgens zal deze na de zomer definitief door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw blijven grondstoffen en producten zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop. Grondstoffen worden volledig benut en reststromen gerecycled. De provincie heeft deze weg ingeslagen in het onlangs vastgestelde Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.

Minder overlast, duurzamer gebruik

Natuurlijke mest bevat waardevolle bestanddelen en mineralen Door mest niet meer te zien als afvalproduct, maar zo te bewerken dat deze weer gebruikt kan worden in de akker- en tuinbouw, wordt de kostbare voedingswaarde uit mest behouden en de kwaliteit van bodem, water en lucht verbeterd. Overlast voor de omgeving kan worden geminimaliseerd door de mest zo snel mogelijk te bewerken. Daarvoor zijn verschillende manieren.

Minder kunstmest

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We willen kunstmest verminderen ten gunste van bewerkte dierlijke mest. Dat wordt in de huidige tijd steeds noodzakelijker. Het gebruik van de waardevolle stoffen uit dierlijke mest is bovendien goed om kringlopen te sluiten. Daarvoor is het wel nodig de mest eerst te bewerken. Dat vermindert bovendien overlast voor de omgeving. We willen af van drijfmest, dus daar gaan we geleidelijk afscheid van nemen en tegelijk werken we aan een nieuw kringloopgedreven systeem.”

Meteen bewerken

Uitgangspunt van de kringloopgedachte is dat de bewerking van mest zo dicht mogelijk bij de bron (de boer) gebeurt. En als dat niet kan: zoveel verder weg als nodig, in gespecialiseerde mestbewerkingsinstallaties. Het snel bewerken van mest dichtbij de bron voorkomt verlies van nutriënten en vermindert het vervoer van drijfmest, dat vooral uit water bestaat. Door basale bewerking van de mest op het boerenbedrijf verminderen bovendien overlast en emissies in de hele keten van boerderij tot akker .

Van overschot naar schaarste

De mineralenbalans in Nederland is aan het kantelen. Een jaar of tien geleden kende Nederland een mestoverschot; de verwachting is dat er in 2030 landelijk een tekort aan mineralen uit dierlijke mest zal zijn. Noord-Brabant houdt echter meer van de schaarser wordende waardevolle mineralen en organische stof uit mest beschikbaar dan nodig voor de Brabantse landbouwbehoefte. Daarom zal samenwerking worden gezocht met tekortgebieden in andere provincies. Mestbewerking blijft dus noodzakelijk om kringlopen op landelijk niveau te kunnen sluiten.

De route naar 2030

De Uitvoeringsagenda geeft aan hoeveel mest bewerkt moet worden en op welke manier: op de boerderijen en op verzamellocaties en wat dit betekent voor de ruimtelijke inpassing. Dat wordt vastgelegd in een plan-Milieu Effect Rapportage (MER) Mest, die naar verwachting begin 2023 wordt opgeleverd. Daarbij worden de belangen van de leefomgeving zorgvuldig meegewogen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om overlast terug te dringen.
Om gewenste innovatie te versnellen wil de provincie experimenteerruimte bieden aan innovatie- en demoprojecten. Dit richt zich in de eerste instantie op initiatieven die mest brongericht (op de boerderij) verwerken en verwaarden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.