Provincie faciliteert onderzoek naar nieuwe graansoort Sorghum

18-06-2021

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse Boerderij van de Toekomst'. Hier ligt de focus op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de Toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

Kan de nieuwe graansoort sorghum een bijdrage leveren aan koegezondheid en melkproductie, is het resistenter tegen droogte dan mais, geeft het minder uitspoeling van nitraat en wat is de precieze voederwaarde?

Boeiende vragen waarop niemand het antwoord weet. Nog niet, want Brabantse melkveehouders testen nu de potentie van Sorghum als voedergewas.

Duurzame landbouw vraagt om innovaties, om verkenningen naar nieuwe teelten en gewassen. Is de graansoort Sorghum zo’n nieuwe teelt die – afgewisseld met mais en andere gewassen – voordelen oplevert? De provincie initieerden dit onderzoek naar de prikkelende hypotheses over Sorghum. Dat juist de provincie dit doet, is geen toeval. De aandacht voor thema’s als veehouderijen, ammoniak en luchtkwaliteit zijn onderwerp in de opgaven voor de landbouw- en voedselsector. Maar ook de gewas- en rassenkeuze en de teeltwijze van nieuwe plantaardige teelten hebben grote impact op ons voedselsysteem, ons landschap en ons milieu.

Praktijknetwerk Sorghum

In 2018 startte de provincie samen met een groep veehouders en het Louis Bolk Instituut het Praktijknetwerk Sorghum. Acht agrarische ondernemers telen sindsdien sorghum en delen hun ervaringen met vier adviseurs en twee veredelaars. De eerste bevindingen waren veelbelovend. Tijdens een mini-symposium begin 2020 concludeerden ze dat het gewas veel potentie heeft, maar er waren wel vragen over teelt en rassenkeuze. Daarom blijven ze tot en met 2022 Sorghum telen en bodem- en voederwaardeanalyses doen.

Veld- en winterbijeenkomsten

Tijdens veldbijeenkomsten in juli en september 2020 bespraken de deelnemers de stand van het gewas, teeltervaringen en onkruidbeheersing. Omdat deze ontmoetingen plaatsvonden op proefvelden van deelnemers en veredelaars, kregen alle betrokkenen een mooie inkijk in de mogelijkheden en de variatie van de verschillende Sorghumrassen. De online winterbijeenkomsten in december 2020 en april 2021 stonden in het teken van resultaten van bemesting, voederwaardering, gewasopbrengsten en resterende minerale stikstof in de bodem.

Resultaten tot nu toe

De voederwaarde van Sorghum blijft tot op heden achter op het referentiegewas mais. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote veredelingsachterstand. Daarentegen zijn de opbrengsten (ton droge stof / ha.) van het structuurtype Sorghum gelijk of hoger dan van mais.

Uit een bemestingsproef bleek de stikstofopname van het structuurtype Sorghum hoger te zijn dan die van mais (zie tabel en figuur onder afbeeldingen). Dit type liet bovendien de hoogste stikstofopname zien bij zowel kunstmest als drijfmest. Het had dan ook lagere N-mineraalgehalten in de bodem dan mais. Hiermee lijkt dit Sorghumtype minder uitspoelingsgevoelig. Onder de extreem droge omstandigheden van de zomer 2020 gaf drijfmest zowel bij mais als de Sorghum-typen een hogere opbrengst dan kunstmest, ondanks een gelijk stikstofniveau.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.