Bemesten met bokashi en urine in Brabant Bemest Beter

287 keer bekeken

Eind juni is vanuit het project Brabant Bemest Beter een bedrijfsbezoek georganiseerd bij het melkveebedrijf van Frank van Boxtel. Frank heeft zijn bedrijfssysteem zo ingericht dat hij emissies naar de omgeving beperkt én zijn kringloop rond maakt.

Zo maakt Frank bokashi met gescheiden mest uit de stal. De dikke fractie wordt aan de zijkant van de stal gemengd met stro, fermentatievloeistof, zeeschelpenkalk en kleimineralen. Deze toevoegingen zijn nodig om het fermentatie-proces op gang te brengen. Vervolgens wordt met een molpomp de mix onder zeil op een kuilplaat gepompt. Daar blijft het 8 weken in zuurstofarme omstandigheden liggen om te fermenteren, waarna het klaar is om te verdelen over het land.

Frank van Boxtel gebruikt de bokashi voor de bemesting van bouw- en grasland zodat op deze manier meer organische stof wordt aangevoerd. Vervolgens is het de insteek om de urine in te zetten als kunstmestvervanger. Functioneel lijkt dit te voldoen, echter er is nog steeds geen goedkeuring voor de inzet kunstmestvervangers (RENURE producten) vervaardigd uit dierlijke mest. Daar wordt in de lobby veel aandacht aan besteedt.

Bij urine speelt hier nog een extra uitdaging aangezien dit product mogelijk niet helemaal voldoet aan de eisen van RENURE zoals Brussel deze nu lijkt te gaan hanteren. Een gemiste kans, want juist deze fractie kan met lage kosten worden geproduceerd en lijkt functioneel te voldoen. Een extra aandachtspunt in de lobby om ook deze categorie onder de aandacht te brengen. Bouwland kan dan bemest worden met de bokashi die meer organische stof bevat dan de urine.

Binnen Brabant Bemest Beter zijn nog enkele andere deelnemers die urine toepassen op grasland. We bekijken of er verschillen te zien zijn tussen de met kunstmest bemeste percelen en die met urine. Tot zover zijn er geen grote verschillen te zien geweest in de demo’s, wat kan betekenen dat urine goed als kunstmestvervanger kan dienen.

Brabant Bemest Beter

Brabant Bemest Beter is een initiatief van Has Hogeschool, provincie Noord-Brabant, ZLTO en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM), met als gezamenlijk doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden. Via een betere bemestingspraktijk willen we een bijdrage leveren aan een beter inkomen voor de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint. In samenwerking met tal van andere organisaties wordt in projecten aan het thema gewerkt.

Evaluatie 2021

Tijdens het bedrijfsbezoek bij Van Boxtel zijn ook de praktijkproeven van vorig jaar geëvalueerd. Vorig jaar hebben we vooral ontdekt dat het een zoektocht is om deze praktische proeven goed bij te houden en soepel te laten verlopen. Dit geldt voor de deelnemers zelf, maar zeker ook voor de aansturing en begeleiding. Dit jaar zullen de begeleiders wat intensiever betrokken zijn bij de proeven en proberen zij samen met de deelnemers de proeven tot een goed einde te brengen.

De praktijkproeven zijn bedoeld om ondernemers kennis op te laten doen met het gebruik van nieuwe meststoffen. Deze kennis en ervaring kunnen ons helpen in lobby rondom de mestwetgeving.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen