Uitvoeringsagenda Mest vastgesteld

1075 keer bekeken

Het gebruik van (producten uit) dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting, kan een goede bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw. Deze nieuwe bemestingspraktijken moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact op het gebied van klimaat, circulariteit, bodem- en waterkwaliteit mogelijk.

Wat gaan we doen?

Samen met veertig boeren en tuinders gaan we in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag om de werking van verschillende bemestingspraktijken in beeld te brengen. Dit doen we door praktijkproeven in te richten samen met de ondernemers.

Een aantal vragen beantwoorden we hierbij vooraf:

  • Welke meststof(fen) gebruiken we?
  • Hoeveel mest wordt gebracht en op welk moment?
  • Hoe en wanneer worden de meststoffen toegediend?

Vervolgens monitoren we de resultaten van de bemesting door metingen te doen: mestmonsters, gewasanalyses en bodemmonsters. Deze worden drie keer gedaan, voorafgaand aan de eerste proef, voorafgaand aan de tweede proef en na de tweede proef.

Resultaten van de verschillende praktijkproeven vatten we samen en delen we in bijeenkomsten. Afhankelijk van de vragen en onderwerpen die ondernemers willen bespreken zetten we in bijeenkomsten een (externe) expert in om de discussie aan te gaan en vragen te beantwoorden. 

Bedrijfsbezoeken en demodagen

Om resultaten ook in de praktijk te kunnen bekijken worden voor deelnemende ondernemers bedrijfsbezoeken georganiseerd, waar uitdagingen, voordelen en nadelen van de verschillende bemestingspraktijken besproken worden. Omdat resultaten ook voor andere ondernemers interessant kunnen zijn, worden daarnaast ook demodagen én studieclubbijeenkomsten georganiseerd voor een breder publiek.

Samen naar een betere benutting van nutriënten

Door deze praktijkproeven met een adviseur in te richten en te evalueren hopen we kennis op te doen over het benutten en toepassen van verschillende meststoffen. Omdat de ervaringen uit de praktijk komen zijn ze niet alleen waardevol voor de deelnemende ondernemer maar ook voor andere ondernemers in de regio.

Kringlopen met meer waarde en minder overlast. Dat is het uitgangspunt van de Uitvoeringsagenda Mest dat onlangs is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en waar de provincie de komende tijd uitvoering aan gaat geven.

Dierlijke mest, gebruikt op een manier die goed is voor boer, milieu en omgeving, moet een belangrijke plaats krijgen in de kringlooplandbouw. Het gaat er om de waardevolle bestanddelen uit mest te behouden en te gebruiken en tegelijk overlast voor de omgeving te voorkomen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van de Uitvoeringsagenda Mest van de provincie Noord-Brabant die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, waaraan concrete acties zijn verbonden.

Bekijk de Uitvoeringsagenda Mest

In het beleidskader Landbouw en Voedsel streeft de provincie naar een landbouw- en voedselsysteem met een nieuw evenwicht tussen economie, ecologie en maatschappij. Kringlooplandbouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt waarin mest een belangrijke rol speelt. Door mest niet meer te zien als afvalproduct, maar zo te bewerken dat deze weer gebruikt kan worden in de akker- en tuinbouw, wordt de kostbare voedingswaarde uit mest behouden en de kwaliteit van bodem, water en lucht verbeterd. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We willen kunstmest verminderen ten gunste van bewerkte dierlijke mest. Dat wordt in de huidige tijd steeds noodzakelijker. Helaas wordt mest, hoe waardevol ook, vaak geassocieerd met overlast. Conform onze omgevingsvisie streven we naar een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Brabanders. Overlast voor de omgeving wordt juist geminimaliseerd door de mest zo snel mogelijk te bewerken. De aanpak van overlast wordt ook actief opgenomen in de vergunning en handhaving.”

Van overschot naar schaarste

De mineralenbalans in Nederland is aan het kantelen. Een jaar of tien geleden kende Nederland een mestoverschot. De verwachting is dat er in 2030 landelijk een tekort aan mineralen uit dierlijke mest zal zijn. Noord-Brabant houdt echter meer van de schaarser wordende waardevolle mineralen en organische stof uit mest beschikbaar dan nodig voor de Brabantse landbouwbehoefte. Elies Lemkes: “Met deze uitvoeringsagenda spelen we in op deze ontwikkelingen en slaan we de weg in naar het opwaarderen van dierlijke mest en het bewerken ervan, zodat de waardevolle stoffen uit mest beschikbaar komen. Daarbij is de gewasbehoefte van Brabant de basis en het uitsluitend bewerken van Brabantse mest, ook bij een krimpende veestapel, het uitgangspunt.”

Driesporenbeleid

Met de uitvoeringsagenda Mest worden de komende jaren drie sporen gevolgd:

  • Uitfaseren drijfmest: en het tegelijk invoeren van een kringloopgedreven systeem. Het gebruik van de waardevolle stoffen uit dierlijke mest is goed om kringlopen te sluiten.
  • Mestbewerking bij de bron: of zoveel verder weg als nodig, in gespecialiseerde mestbewerkingsinstallaties. Dit voorkomt verlies van nutriënten en vermindert het vervoer van drijfmest. Bovendien vermindert dit overlast en emissies.
  • Stimuleren innovatie: op het gebied van mest kan en wil Brabant een grote, groene proeftuin zijn, denk aan een fieldlab Bemesting Boerderij van de Toekomst en het bieden van experimenteerruimte voor kunstmestvervangers en bodemverbeteraars.

Elies Lemkes: “In alle drie deze sporen is samenwerking van groot belang. Brabant zet als eerste een concrete stap naar kringlooplandbouw. Overigens werkt de biologische landbouw al volledig in kringlopen en ook natuurinclusieve landbouw heeft in grote mate de kringloop gesloten. We zoeken actief de samenwerking met het Rijk op, omdat we hiermee een bijdrage leveren aan emissiedoelstellingen die landelijk van belang zijn.”

De route naar 2030

De Uitvoeringsagenda geeft aan hoeveel mest bewerkt moet worden en op welke manier: op de boerderijen en op verzamellocaties en wat dit betekent voor de ruimtelijke inpassing van mestbewerkingsinstallaties. Dat wordt vastgelegd in een plan-Milieu Effect Rapportage (MER) Mest. Daarbij worden de belangen van de leefomgeving zorgvuldig meegewogen. Met deze plan-MER Mest wordt, nu de uitvoeringsagenda is vastgesteld, een start gemaakt.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.