Inventarisatie meststoffengebruik

Op landelijk niveau is veel bekend over het gebruik van meststoffen, zowel dierlijke mest als kunstmest en andere meststoffen en bodemverbeteraars. Dit overzicht ontbreekt echter op Brabants niveau.

In dit verkennend onderzoek brengen studenten het gebruik van deze meststoffen in kaart. Daarnaast geven zij adviezen om het kunstmestgebruik te verminderen en laten zij zien wat de effecten van een eventuele reductie zouden zijn.

Literatuurondezoek in combinatie met interviews

De onderzoeksactiviteiten bestaan uit een literatuuronderzoek en het afnemen van interviews/enquêtes van belanghebbenden en experts uit de gehele keten. Dit zijn onder andere boeren, (kunst)mestleveranciers, bodemspecialisten en agrarisch adviseurs. Op basis van de vergaarde informatie wordt een calculatie gemaakt om het organische meststoffengebruik in beeld te brengen.

Het onderzoek is een afstudeerproject van studenten Milieukunde aan Has Hogeschool.  Het advies zal uiteindelijk bijdragen aan het verder verduurzamen van de landbouwsector in Noord-Brabant.

Cookie-instellingen