Veel duurzame stalconcepten in ontwikkeling in Brabant

17-04-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Met hulp van de provincie zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling. Deze stalconcepten voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee pakken de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron aan.

Boeren krijgen zo een alternatief naast bestaande maatregelen, zoals luchtwassers, om te voldoen aan de strengere milieueisen van de provincie. Dit blijkt uit een voortgangsbericht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de ondersteunende maatregelen voor de versnelling transitie veehouderij.

Naast de vele stalinnovaties in ontwikkeling hebben inmiddels 31 boeren een positieve beschikking gekregen om een nieuw stalconcept toe te gaan passen met financiële steun van de provincie. Deze zogenaamde firstmovers-regeling is bedoeld om een markt aan te boren voor de nieuwe stalconcepten. De steun voor de ontwikkeling én toepassing van stalinnovaties sluit goed aan bij de Taskforce Stalinnovatie die de provincie heeft opgezet met VNO-NCW Brabant Zeeland, de FME en ZLTO. Die taskforce brengt partijen zoals stallenbouwers en installatiebedrijven met elkaar in contact om de innovatiecyclus te versnellen.

Bevestiging Brabantse aanpak

“We zijn erg tevreden met hoe de innovaties in duurzame stallen op gang is gekomen,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw). “Het initiatief van het rijk om een landelijke taskforce naar Brabants model op te zetten, zie ik als een bevestiging van onze Brabantse aanpak. Om te leren van de ervaringen uit Noord-Brabant heeft de Minister de Brabantse Taskforce een stoel beloofd in de landelijke taskforce.”

Verder heeft het rijk middelen toegezegd voor innovaties als onderdeel van de warme sanering varkenshouderij. Deze rijkssubsidie voor innovatie is geënt op de Brabantse aanpak. De 1e onderdelen, waarmee in totaal 172 miljoen in stalinnovaties wordt geïnvesteerd worden nog voor de zomer opengesteld. Naast innovaties voor varkens, kalveren en melkvee worden op aangeven van de Brabantse Taskforce ook innovaties voor melkgeiten gestimuleerd.

Ondersteuningsnetwerk

In 23 Brabantse gemeenten is inmiddels een ondersteuningsnetwerk in werking dat boeren ondersteunt bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. In 12 andere gemeenten is zo’n netwerk in opbouw. Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners of coaches die de veehouder ondersteunen in zijn keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Spierings: “We hebben grote uitdagingen voor de leefbaarheid rond veehouderijen, de kwetsbare natuur en ons klimaat. Met vereende krachten op gemeente-, provincie- en rijksniveau kunnen we die uitdagingen ombuigen naar kansen.” Voor boeren die overwegen te stoppen heeft de ZLTO met steun van de provincie de training van werk naar werk opgezet. Inmiddels hebben 62 boeren die training gevolgd. In een speciaal hiervoor uitgebracht magazine is te lezen hoe boeren werk vonden in onder andere het groenonderwijs, de retail en de agrarische sector.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.