Aanleg en onderzoek emissiearme vloeren jongvee

28-05-2020

De provincie steunt 2 melkveehouderijen bij het aanpassen van hun stal voor jongvee. Emissiearme vloeren voor melkvee worden al langer succesvol toegepast. Veehouders hebben vragen over de toepasbaarheid van deze vloeren bij jongvee.

In het project wordt een zogenaamde Meadowfloor toegepast bij diverse leeftijdsgroepen jongvee, 3-6 maanden, 6-12 maanden en 12-24 maanden. 2 melkveehouders krijgen een subsidie voor de aanleg van en onderzoek naar de emissiearme vloeren. Het gaat respectievelijk om € 84.000,- en € 6.000,-, waarbij het bij het 2e bedrijf gaat om een aanvulling op een eerdere subsidie van de provincie.

Innovaties in stalsystemen

De vloersystemen verminderen de ammoniakemissie bij de bron. Dat zorgt voor minder uitstoot naar de omgeving en zorgt ook voor een beter klimaat in de stal zelf. De Meadowfloor draagt bij beter dierenwelzijn, diergezondheid en een langere levensduur van de dieren. De provincie stimuleert innovaties in stalsystemen zodat alle boeren in Noord-Brabant keuzemogelijkheden hebben om hun bedrijf te verduurzamen. De provincie werkt voor stalinnovaties nauw samen met de Taskforce van FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant-Zeeland.

Het project heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de hygiëne, het gedrag en de gezondheid van de dieren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen