Kansrijke stalinnovatie voor varkensboeren

13-02-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een nieuw stalsysteem bij 3 Brabantse varkenshouders. Dit systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur.

De provincie ziet deze brongerichte aanpak van emissies als een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw) “In Brabant zoeken we naar een balans tussen veehouderij en omgeving. Met het ondernemerschap van onze boeren en de innovatiekracht van onze industrie lukt het om stallen vergaand te verbeteren. Deze brongerichte systemen zijn beter voor het klimaat, de omgeving, de boer en de varkens.” Er komt naar verwachting 85% minder ammoniak uit de stal wat goed is voor kwetsbare Natura2000-gebieden. De uitstoot van methaan neemt naar verwachting met 90% af wat sterk bijdraagt aan het verminderen van de broeikasgassen. De stalinnovatie vermindert de geuroverlast wat beter is voor de directe leefomgeving. En ook het klimaat binnen de stal verbetert enorm, wat goed is voor de dieren zelf en de boer.

Realiseren en testen

De provincie verleent een subsidie van € 4,4 miljoen aan varkenshouders Van Lamoen (Oss), Meulendijks (Deurne) en Van den Brand (Hoeven). Deze varkenshouders hebben samen met een breed consortium aan bedrijven het zogenaamde Total Circulair Farmconcept ontwikkeld. De ondernemers realiseren en testen het systeem op hun bedrijf met veel aandacht voor de praktische haalbaarheid en het meten van de emissiewaarden.

Andere betrokken instanties zijn adviesbureaus Connecting Agri & Food en DLV Advies, automatiseringsbedrijf Kamplan en Wageningen University & Research (WUR). Het ministerie van LNV heeft de WUR gesubsidieerd in haar bijdrage voor het stalontwerp en een vooronderzoek naar emissiemetingen uit de mestbewerkingsinstallatie. Dit project sluit aan bij de inzet van het ministerie gericht op een brongerichte aanpak van emissies uit stallen. De totale kosten voor de stalinnovaties bedragen voor de ondernemers circa € 7,8 miljoen. Als het goed werkt, zal het voor een beduidend lagere prijs in de markt gezet kunnen worden. De stalinnovatie is een zogenaamde open innovatie. De aanpak en onderzoeken zijn openbaar.

Gewoon toilet

In het Total Circulair Farmconcept staat snelle mestbewerking centraal. Bij een regulier varkensbedrijf worden de mest en urine verzameld in de mestkelder onder de stal. In chemische en biologische reacties tussen de mest en urine ontstaan dan ammoniak, methaan en geur. De innovatie die ontwikkeld is door automatiseringsbedrijf Kamplan bestaat eruit dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat. De mest en urine komen in de vloeistof, net als in een gewoon toilet. Deze vloeistof, de mest en urine wordt regelmatig met behulp van een geautomatiseerd pompsysteem naar een installatie op het varkensbedrijf zelf gebracht. Daar wordt de vloeistof gescheiden, belucht en gefilterd. Het filter haalt waardevolle meststoffen uit de vloeistof en die worden toegevoegd aan de dikke fractie. De dikke fractie wordt als meststof op het land bracht en de vloeistof gaat terug naar de opvang onder de stal. Bij de behandeling van de mestvloeistof wordt via een natuurlijk proces van nitrificatie en denitrificatie de stikstofverbindingen omgezet naar onschadelijk stikstofgas.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.