Eerste resultaten emissiearme kalverstallen bemoedigend

12-02-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

Voor de diercategorie kalveren waren nog geen emissiearme stalsystemen beschikbaar. Daarom zijn bedrijfsleven en provincie Noord-Brabant in 2018 een onderzoek gestart om een dergelijk systeem te ontwikkelen. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn gereed en leiden tot flinke ammoniakreducties.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Vanaf 2024 moeten alle stalsystemen voldoen aan de strengere emissie-eisen. Maar dan moeten die systemen er wel zijn. Wij vragen veel van de sector, maar we zijn ook bereid om mee te denken over de oplossing. Dat hebben we in dit project dan ook gedaan. En de eerste resultaten zijn zeer hoopvol. Dat geeft de kalverhouderij perspectief.”

Keldermaatregel meest effectief

Uit het onderzoek blijkt dat verreweg het grootste deel van de ammoniakemissie vanuit de mestkelder komt (70%) en de rest van de emissie ontstaat vanaf de roostervloer (30%). Om de emissie te verminderen is een keldermaatregel het meest effectief. Maar ook een roostervloer kan bijdragen aan het verminderen van de ammoniak, zij het in mindere mate.
In de eerste fase van het onderzoek (oktober 2018 - juli 2020) zijn drie keldermaatregelen onderzocht: verdunnen van mest met ammoniakarme vloeistof, directe scheiding van mest/urine via een urinedoorlatende mestband en tot slot koelen en diepkoelen van de mest. Daarnaast zijn verschillende vloertypen onderzocht op hun bijdrage aan de emissiereductie.

Onderzoeken in de praktijk

Het onderzoek gebeurt op een vleeskalverbedrijf in Someren en in het laboratorium van Meet-ID. Om het effect van roostervloeren te meten is in het laboratorium van Meet-ID een mestkelder nagebouwd. Hier zijn twee typen vloeren vergeleken met betonnen roosters. Omdat hier theoretisch maximaal haalbare resultaten uitkomen, wordt het vervolgonderzoek gedaan op een kalverhouderij om het te testen onder praktijkomstandigheden.

De brongerichte maatregelen hebben in de eerste fase van het onderzoek nog niet geleid tot systemen die meer dan 50 procent ammoniak reduceren. In de tweede fase van het onderzoek – die momenteel nog loopt – zijn de meest perspectiefvolle systemen verbeterd en vinden er validatiemetingen plaats om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen van Noord-Brabant.

Eerste resultaten

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat goed doorlatende vloeren kansrijk zijn. Ook stoten V-vormige mestkelders met continue afvoer van urine minder ammoniak uit. Vooral in de zomermaanden presteren de V-kelders beter. Ook het koelen van mest draagt bij aan een lagere emissie. Ook met name in de zomer. De tweede fase van het onderzoek loopt van januari 2020 tot en met mei 2021.

Will van Hoof, vertegenwoordiger namens de kalverensector: “Op basis van de eerste resultaten worden zes systemen doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Ook vinden er validatiemetingen plaats, zodat de systemen ook opgenomen kunnen worden op de Rav-lijst en kalverhouders deze stalsystemen ook daadwerkelijk kunnen toepassen. De volgende stap is opschaling naar bedrijfsniveau. Belangrijk aandachtspunt blijft de betaalbaarheid van de emissiearme stalsystemen. Die zit met name in de verwaarding van de meststromen. Binnen andere projecten waarbij de provincie Noord-Brabant betrokken is, wordt hier ook aan gewerkt.”

Neem voor meer informatie over het rapport emissiearme kalverstallen contact op met Adviesbureau Keigroen: info@keigroen.com.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.