Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen komt met eindrapport

15-02-2021

Onlangs is het rapport ‘Ruimte voor Ondernemerschap en Innovatie’ ingediend bij de Minister en via een kamerbrief aangeboden aan de kamer. De Taskforce ‘Versnelling Innovatieproces Stalsystemen heeft dit rapport in opdracht van Minister Schouten opgesteld.

Je kan het rapport hier vinden (er is ook een uitgebreide samenvatting van):  

Het rapport geeft advies over de versnelling van innovatie van stalsystemen en andere veehouderijoplossingen en de inrichting van een nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het is veelbelovend en is breed gedragen. Bijna alle denkbare belangen en perspectieven zijn in ogenschouw genomen en betrokken geweest; van overheden en onderzoekers tot fabrikanten en maatschappelijke organisaties.  

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen onderschrijft dit rapport. Er ligt een grondige analyse en er liggen concrete voorstellen. Het heeft duidelijk een lange termijn ambitie, maar heeft ook aandacht voor de korte termijn. Zo gaat het voor de lange termijn (na 2025) over de implementatie van doelgericht i.p.v. op middelengericht beleid. D.w.z.: geen middelenvoorschrift meer zoals via de Rav  lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) maar een systeem dat gericht is op het realiseren van doelstellingen op bedrijfsniveau. Voor de korte termijn moet gewerkt worden aan het mogelijk maken van deze ambitie, maar tegelijkertijd mag de energie, die duidelijk aanwezig is rond innovatie en de verduurzaming van de veehouderij, niet verzanden.  

Er ligt wat ons betreft een denkrichting waar alle betrokkenen mee aan de slag kunnen en waarlangs brede samenwerking kan worden opgebouwd. Het duurt echter misschien nog even voor de eerste adviezen worden geïmplementeerd of voordat het voorgestelde ‘tripartite regieorgaan’ aan de slag gaat. Ondertussen gaan we door en blijft samenwerking van groot belang, zoals het rapport aangeeft (pagina 27):  

“Samenwerking  tussen  (innovatieve)  veehouders en fabrikanten om te komen tot  gezamenlijke subsidieaanvragen en/of de koppeling van innovatieve staltechnieken, is niet vanzelfsprekend.” 

“… kennisdeling van onder andere veehouders over innovatieve stallen en deeltechnieken zijn van  belang.  Regionale  initiatieven kunnen hierbij een belangrijke rol  vervullen.” 

Vanuit de Taskforce Toekomstbestendige Stallen zoeken we de samenwerking met andere initiatieven op en zetten we met dit adviesrapport ons werk extra kracht bij: niet wachten, maar bestaande energie gebruiken, kanaliseren en ondersteunen voor een duurzamere veehouderij.  

 

Zie nieuwsbericht van Ministerie van LNV. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/05/minister-schouten-wil-pilots-om-daadwerkelijke-emissie-uitstoot-stallen-te-meten

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen