De route naar duurzame stalsystemen in 2024

21-07-2022

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Met de Routekaart Stalaanpassingen 2024 wil de provincie duidelijkheid en ondersteuning bieden aan veehouders die voor belangrijke keuzes staan. Verouderde stalsystemen moeten voor 2024 voldoen aan strengere emissie-eisen. Het is belangrijk tijdig een vergunning aan te vragen.

De provincie komt in een Routekaart Stalaanpassingen 2024 met een overzicht van acties om, waar mogelijk, drempels weg te nemen en veehouders te ondersteunen bij het tijdig aanpassen van hun verouderde stallen. Stalsystemen moeten op 1 januari 2024 voldoen aan de strengere emissie-eisen in de Omgevingsverordening. Voor enkele kleine diercategorieën zijn nog geen geschikte stalsystemen beschikbaar. Daarvoor past de provincie de eisen aan. Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning van melkveehouders in kwetsbare gebieden die natuurinclusief willen worden.

Stikstofdoelen

De stalmaatregelen maken onderdeel uit van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Ze leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het behalen van de richtinggevende doelen die het Rijk aan de provincie stelt. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel “Er komt veel op de sector af, we realiseren ons goed dat dat ingrijpend is. Duidelijk is dat het halen van de stikstofdoelen urgenter is dan ooit. In de Routekaart hebben we geschetst hoe we samen (ondernemers, provincie, gemeenten, omgevingsdienst) de staleisen in 2024 kunnen halen, die daar substantieel aan kunnen bijdragen. Gelukkig hebben we jarenlang geïnvesteerd in innovatieve stallen en zijn we blij dat de rijksgelden vervroegd beschikbaar worden gesteld, zodat boeren hierin kunnen investeren. Ons pakket biedt de veehouderij duidelijkheid en ondersteuning bij het maken van keuzes gericht op toekomstperspectief: met het ondersteuningsnetwerk, communicatie, stimuleren natuurinclusief en biologisch, toegang tot rijkssubsidie en financiële prikkels voor tijdig aanvragen van de vergunning.”

Voordeel bij tijdig aanvragen vergunning

Om de benodigde stalaanpassing tijdig te kunnen doen, is het noodzakelijk dat veehouders – als eerste stap – tijdig een vergunning aanvragen. Omdat veel veehouders hun vergunning nog moeten aanvragen, kan dit leiden tot een piek in aanvragen in het voorjaar van 2023. Veehouders die tussen nu en 1 april 2023 een volledige vergunningaanvraag hebben ingediend, maar niet tijdig over een vergunning beschikken, krijgen een realistische termijn om hun stalaanpassing te realiseren. Ook gelden voor hen de staleisen die van kracht zijn op het moment van aanvragen van de vergunning, in plaats van de eisen die, zoals de Omgevingswet stelt, van kracht zijn op het moment dat de vergunning wordt verleend. Financiële prikkels moeten erbij helpen dat veehouders snel hun vergunning aanvragen.

Rijksgelden voor stalinnovatie vervroegd beschikbaar 

Veel veehouders moeten de komende periode een beslissing nemen over de toekomst van hun bedrijf. Zo’n beslissing kan financieel ingrijpend zijn. Ondersteuningsnetwerken en regelingen om innovatie en duurzame landbouw te bevorderen helpen veehouders een bij hun bedrijf passende keuze te laten maken. Elies Lemkes-Straver: “We hebben een dringend beroep op het Rijk gedaan om op korte termijn concrete instrumenten en financiële middelen ter beschikking te stellen. We zijn dan ook blij dat ons verzoek is ingewilligd door LNV en er vervroegd 45 miljoen beschikbaar komt, waardoor de Brabantse boeren op tijd toegang krijgen tot subsidie voor hun stalaanpassingen.”

Natuurinclusief

De provincie heeft al een uitzondering voor verplichte stalaanpassing opgenomen voor natuurinclusieve en biologische bedrijven, omdat zij vaak al een duurzame bedrijfsvoering hebben. Zij dragen bovendien bij aan het behalen van doelen voor bodem- en waterkwaliteit. Voor boeren rond Natura2000 en in de beekdalen, die overwegen of zij deze overstap willen maken, maar in een tijdsklem komen vanwege de locatie van hun bedrijf, onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning van melkveehouders. Hierover moet eind 2022 duidelijkheid zijn. Daarnaast stelt de provincie extra geld beschikbaar voor de Biodiversiteitsmonitor. Via de Biodiversiteitsmonitor kunnen veehouders aantonen dat ze natuurinclusief zijn. Daar kunnen door deze extra provinciale investering meer veehouders Brabantbreed gebruik van maken. Ook zal in de loop van 2022 de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer worden opengesteld. Een subsidie die boeren kunnen krijgen als ze hun landbouwgrond zo beheren dat dit de omgeving van dieren en planten beschermt en verbetert. Het gaat hierbij om €37 miljoen voor verschillende agrarische leefgebieden en landschappen.

Beschikbare stalsystemen

Er is onderzoek gedaan door onafhankelijke deskundigen naar beschikbare stalsystemen voor de verschillende diersoorten. Voor enkele diercategorieën is nog geen brongericht stalsysteem beschikbaar waarmee aan alle gestelde eisen voor 2024 kan worden voldaan. Voor enkele kleine diercategorieën is nu besloten de ammoniakreductie-eisen aan te passen. Dit geldt voor vlees- en fokstieren die op stro worden gehouden, bepaalde scharrelkippen, konijnen en vleeskalkoenen. Hagar Roijackers, Gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak: “De bodems van veel van onze Brabantse natuurgebieden zijn sterk verzuurd door stikstof. Dat moeten we aanpakken. Een aantal kleinere veehouderijsectoren geven we nu wat meer ruimte om te komen tot haalbare stalaanpassingen die de stikstofuitstoot verder naar beneden brengen. Daarbij houden we als College uiteraard het grotere plaatje - voor ogen: het versterken van de natuur, het tegengaan van verdroging en transitie van de landbouw. Dit doen we onder meer via de gebiedsgerichte aanpak.”

Meer informatie: www.brabant.nl/stallen2024 

Bijeenkomsten

De provincie organiseert begin september twee online informatiebijeenkomsten over de route naar duurzame stalsystemen in 2024. 

Tijdens de bijeenkomst informeert de provincie agrarische adviseurs, medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten en andere betrokkenen over de praktische consequenties van de Routekaart 2024 en de aangekondigde aanpassing van de stalemissie-eisen voor enkele kleine diercategorieën  

We lichten toe hoe veehouderijen zich kunnen voorbereiden op 1 januari 2024 en wat dat betekent voor de vergunningsprocedure. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.