Aanvragen vergunningen huisvestingsystemen melkrundvee

04-11-2022

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

De afgelopen periode hebben de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de rechtbank Oost-Brabant diverse uitspraken gedaan over emissiearme huisvestingsystemen. Uit deze uitspraken blijkt dat er twijfels bestaan over de emissiefactor voor melkvee en de toepassing daarvan bij jongvee.

Daarnaast is er op 14 oktober jl. door de WUR een rapport openbaar gemaakt: “Verbetering van effectiviteit emissiearme huisvestingsysteem in de praktijk”. Hierin worden enerzijds vragen gesteld bij de erkenning van de Rav-systematiek, maar ook handvatten aangereikt om dit op korte termijn wel werkbaar te maken. Bovenstaande leidt tot onzekerheid bij (melk)veehouders.

Elies Lemkes-Straver: “Wij geloven in innovatie als het gaat om emissies van stallen voor een gezonde leefomgeving. Uiteraard hebben we wel zekerheid nodig dat de huisvestingsystemen ook doen wat ze beloven. Het is zeer wel mogelijk dat ze dat doen, maar dat kan op dit moment onvoldoende worden onderbouwd volgens de Raad van State. Het ministerie van LNV zal duidelijkheid moeten geven of de Rav-systematiek voldoende zekerheid geeft bij de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Tot dan maken we een pas op de plaats voor de vergunningverlening van alle huisvestingsystemen voor melkveehouderijen.”

Consequenties voor vergunningaanvragen huisvestingsysteem

  • Wnb-vergunningplicht bij wijzigingen veehouderijen met melkrundvee en vrouwelijk jongvee met emissiearme huisvestingsystemen

Emissiearme huisvestingsystemen zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming, zoals genoemd in de rechterlijke uitspraken. Dus ook situaties die eerder, op basis van intern salderen, als vergunningvrij werden beschouwd. Deze vergunningen kunnen nu niet zonder meer worden verleend op basis van de Rav. Vergunningverlening voor deze huisvestingsystemen is alleen nog mogelijk via een passende beoordeling. Hoe deze passende beoordeling eruit moet zien en hoe deze getoetst moet worden is op dit moment nog onbekend.

Dit betekent ook dat het niet mogelijk is in deze gevallen een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor een gemeentelijke omgevingsvergunning met natuuraspect.

  • Vergunningverlening van de Wnb bij veehouderijen met melkrundvee en vrouwelijk jongvee met emissiearme huisvestingsysteem wordt gepauzeerd

Het blijft voor de melkveehouderij mogelijk om een Wnb-aanvraag in te dienen voor huisvestingsystemen. De aanvragen kunnen echter op dit moment niet inhoudelijk worden beoordeeld. Daarom worden de procedures van Wnb-aanvragen na ontvangst opgeschort tot toetsing weer mogelijk is.

NB - Het blijft dus altijd mogelijk én wenselijk in deze gevallen een (pro-forma) Wnb-aanvraag in te dienen. Daarvan ontvangt de aanvrager een bevestiging.

  • Onherroepelijke Wnb-vergunningen bij veehouderijen met melkrundvee en vrouwelijk jongvee met emissiearme huisvestingsystemen

Melkveehouders met een onherroepelijke vergunningen voor emissiereducerende huisvestingsystemen behouden deze.

  • Overige Wnb-vergunningaanvragen

De onzekerheden rondom stikstof, de jurisprudentie en wijzigingen in Aerius hebben effecten op bijna alle Wnb-vergunningverleningstrajecten. Ook andere procedures dan hiervoor genoemde kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Naar verwachting komt het Rijk eind november met meer informatie waarop de provincie meer duidelijkheid kan geven voor veehouders.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.