Natuurherstel en perspectief landbouw pijlers voor aanpak landelijk gebied

29-11-2022

Het kabinet presenteerde een pakket aan brieven, waarmee een belangrijke stap is gezet om Nederland een nieuwe toekomst te bieden. Als één ding duidelijk geworden is, is het dat er geen snelle oplossingen bestaan voor de ecologische problemen waar Nederland voor staat.

Ook wordt duidelijk dat de verschillende opgaven water, klimaat en natuur in een gebied tegelijkertijd en in samenhang moet worden aangepakt. Het totaalpakket bevat uitgangspunten en maatregelen die, na zorgvuldige uitwerking met de provincies, een belangrijk vertrekpunt zijn voor de grote verandering in het landelijk gebied.

Constructief aan de slag, scherp op de uitwerking

Uit de toon van de brieven blijkt dat het Rijk oog heeft voor en handelt in het belang van de samenleving in zijn geheel. Het is in ieder geval goed om te lezen dat de basis van de plannen duidelijk inzet op versterking van de natuur met daarbij ook oog voor perspectief voor de landbouw. Vooral aan provincies wordt het nodige gevraagd om in hun gebiedsprogramma’s uit te werken. Op tal van plekken in het totaalpakket wordt verwezen naar uitwerkingen die op latere momenten beschikbaar komen. De provincie spant zich tot het uiterste in om constructief bij te dragen. Het is daarbij van groot belang om als één overheid te blijven optrekken en te werken naar een nieuwe natuurlijke toekomst van Nederland.

Innovatie

De langverwachte brieven van het kabinet vormen een flink pakket aan informatie en plannen. Gedeputeerde Staten buigen zich nu over de samenhang der dingen. Er staan een aantal elementen in de brieven die in het Brabantse beleid passen, denk aan Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en ook beleid op Natuur, Water en Landbouw. Het is in ieder geval goed om te lezen dat de basis van de plannen duidelijk inzet op versterking van de natuur met daarbij ook oog voor perspectief voor de landbouw. De provincie gaat nu bekijken hoe het Brabants beleid in lijn gebracht kan worden met de brieven. De provincie blijft inzetten op innovatie en ook daarin samenwerken met de ministeries. Tegelijkertijd is er voor het ontlasten van de natuur een alternatief in gang gezet met goede uitkoopregelingen: de provincie is blij te zien dat de stikstofwinst die daarbij geboekt wordt, ten goede komt aan de natuur. Ook is het goed om te zien dat water en bodem sturend uitgangspunt wordt bij de verdere inrichting van Nederland en dat de gebiedsgerichte aanpak, zoals wij die in Brabant al langer kennen, als kansrijk wordt gezien.

Balans

Overall zal tijd de grootste uitdaging zijn, kijkend naar de deadline die het kabinet vasthoudt, om het gebiedsplan per 1 juli 2023 in te dienen.
Ondanks die tijdsdruk werkt Brabant op basis van gelijkwaardigheid met partners, zowel andere overheden als bedrijven, burgers en ondernemers, verder om tot een zorgvuldige balans te komen voor de opgaven en transities op het gebied van natuur, water en klimaat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen