Natuurherstel en perspectief landbouw pijlers voor aanpak landelijk gebied

29-11-2022

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Het kabinet presenteerde een pakket aan brieven, waarmee een belangrijke stap is gezet om Nederland een nieuwe toekomst te bieden. Als één ding duidelijk geworden is, is het dat er geen snelle oplossingen bestaan voor de ecologische problemen waar Nederland voor staat.

Ook wordt duidelijk dat de verschillende opgaven water, klimaat en natuur in een gebied tegelijkertijd en in samenhang moet worden aangepakt. Het totaalpakket bevat uitgangspunten en maatregelen die, na zorgvuldige uitwerking met de provincies, een belangrijk vertrekpunt zijn voor de grote verandering in het landelijk gebied.

Constructief aan de slag, scherp op de uitwerking

Uit de toon van de brieven blijkt dat het Rijk oog heeft voor en handelt in het belang van de samenleving in zijn geheel. Het is in ieder geval goed om te lezen dat de basis van de plannen duidelijk inzet op versterking van de natuur met daarbij ook oog voor perspectief voor de landbouw. Vooral aan provincies wordt het nodige gevraagd om in hun gebiedsprogramma’s uit te werken. Op tal van plekken in het totaalpakket wordt verwezen naar uitwerkingen die op latere momenten beschikbaar komen. De provincie spant zich tot het uiterste in om constructief bij te dragen. Het is daarbij van groot belang om als één overheid te blijven optrekken en te werken naar een nieuwe natuurlijke toekomst van Nederland.

Innovatie

De langverwachte brieven van het kabinet vormen een flink pakket aan informatie en plannen. Gedeputeerde Staten buigen zich nu over de samenhang der dingen. Er staan een aantal elementen in de brieven die in het Brabantse beleid passen, denk aan Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en ook beleid op Natuur, Water en Landbouw. Het is in ieder geval goed om te lezen dat de basis van de plannen duidelijk inzet op versterking van de natuur met daarbij ook oog voor perspectief voor de landbouw. De provincie gaat nu bekijken hoe het Brabants beleid in lijn gebracht kan worden met de brieven. De provincie blijft inzetten op innovatie en ook daarin samenwerken met de ministeries. Tegelijkertijd is er voor het ontlasten van de natuur een alternatief in gang gezet met goede uitkoopregelingen: de provincie is blij te zien dat de stikstofwinst die daarbij geboekt wordt, ten goede komt aan de natuur. Ook is het goed om te zien dat water en bodem sturend uitgangspunt wordt bij de verdere inrichting van Nederland en dat de gebiedsgerichte aanpak, zoals wij die in Brabant al langer kennen, als kansrijk wordt gezien.

Balans

Overall zal tijd de grootste uitdaging zijn, kijkend naar de deadline die het kabinet vasthoudt, om het gebiedsplan per 1 juli 2023 in te dienen.
Ondanks die tijdsdruk werkt Brabant op basis van gelijkwaardigheid met partners, zowel andere overheden als bedrijven, burgers en ondernemers, verder om tot een zorgvuldige balans te komen voor de opgaven en transities op het gebied van natuur, water en klimaat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.