Indienen verzoek tot aangaan grondtransactie

Wijze van indiening

Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant

Artikel 8 Aanvragen grondtransactie

 1. Een verzoek tot het aangaan van een grondtransactie wordt in behandeling genomen indien het wordt ingediend bij:
  Ontwikkelbedrijf van de provincie Noord-Brabant
  Postbus 90151
  5200 MC  ‘s-Hertogenbosch
   
 2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een projectplan, waarin minimaal is opgenomen:
  1. een businessplan dat voldoet aan de eisen uit bijlage 1 bij deze beleidsregel dan wel een toelichtende notitie als bedoeld in artikel 3, onderdeel d, onder 2°;
  2. een beschrijving van de bestuursrechtelijke besluiten of civiele overeenkomsten die nodig zijn om het businessplan uit te voeren;
  3. een beschrijving van risico's en beperkingen die verband houden met de kwaliteit van de grond en het gebruik dat van de grond kan worden gemaakt, waaronder de bodemkwaliteit, bodemverontreiniging, eventuele zakenrechtelijke beperkingen, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, en de aanwezigheid van kabels en leidingen.
    
 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan de Adviescommissiebusinessplannen natuurinclusieve landbouw, die de in bijlage 1 bij deze beleidsregel genoemde thema’s zal toetsen op ecologisch rendement en financiële haalbaarheid.


Het verzoek kan in de vorm van een brief, gericht aan het Ontwikkelbedrijf, Postbus 90151, 5200 MC  ’s-Hertogenbosch, ter attentie van Dhr. M. Mols, worden opgesteld.
Het verzoek (de brief) en het businessplan kunnen per mail worden ingediend bij mmols@Brabant.nl.

Inhoud verzoek

Het verzoek bevat tenminste de volgende onderdelen:

Deel 1 toelichting

Om welk bedrijf/ondernemer gaat het, wat zijn de contactgegevens en welke percelen worden ingebracht (kadastrale nummers, kaartje met ligging, oppervlakte).

Als de percelen (nog) niet in eigendom zijn van de aanvrager, wordt gemotiveerd waarom er nu een zogenaamde voortoets wordt gevraagd (nb. Bij een voortoets wordt het businessplan (of de notitie) wel voor advies bij de adviescommissie businessplannen voorgelegd, maar kan de transactie uiteraard nog niet worden opgestart).

Deel 2 beschrijving van de bestuursrechtelijke besluiten of civiele overeenkomsten die nodig zijn om het businessplan uit te voeren.

Hierin wordt aangegeven of de maatregelen en activiteiten zoals opgenomen in het businessplan onverkort uitgevoerd kunnen worden, of dat er eerst nog enkele besluiten (bestemmingsplan, vergunningen) en/of overeenkomsten (contracten) nodig zijn.

Deel 3 beschrijving van risico's en beperkingen

Hierin wordt aangegeven of er risico’s en/of beperkingen aan de grond verbonden zijn of zouden kunnen zijn die verband houden met de kwaliteit van de grond en het gebruik dat van de grond kan worden gemaakt, waaronder de bodemkwaliteit, bodemverontreiniging, eventuele zakenrechtelijke beperkingen, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, en de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Businessplan

Het businessplan wordt als bijlage aan het verzoek toegevoegd. Het moet voldoen aan de vereisten van de Beleidsregel grond zoals verwoord in de bijlage 1 van deze beleidsregel. Ter verduidelijking heeft de adviescommissie ook nog een A-viertje met aandachtspunten opgesteld.

Als sprake is van een voortoets, dan wordt in het businessplan melding gemaakt van actieve grondverwerving voor benodigde extensivering. Hierbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven hoeveel (welke) grond het betreft, en de wijze waarop deze grond (na toepassing van de sale-leaseback regeling) onderdeel uit gaat maken van de voorgestane bedrijfsvoering.

Notitie (als sprake is van een biologische bedrijfsvoering zonder businessplan)

Nieuw is de mogelijkheid voor biologische (Skal-gecertificeerde) veehouderijbedrijven om een grondtransactie aan te gaan, zonder dat zij beschikken over een businessplan. Reden voor deze uitzondering is dat de Skal-certificering van biologische bedrijven borg staat voor een duurzaam gebruik van bodem en water. Het biologisch houden van vee en biologische teelten hebben daarnaast een positief effect op de biodiversiteit. In plaats van een businessplan kunnen deze bedrijven volstaan met een toelichtende notitie waaruit blijkt,

 • dat de veehouder een  biologische veehouderij exploiteert,
 • de voorgestane grondtransactie financieel haalbaar is,
 • de veebezetting (na deze transactie) maximaal twee GVE per hectare bedraagt,

en waarin de bestaande en de te ontwikkelen landschappelijke kwaliteiten van het bedrijf worden toegelicht.

Procedure

Na indiening van het verzoek ontvangt u een ontvangstbevestiging. Indien het verzoek duidelijk en compleet is, wordt dit voorgelegd aan de Adviescommissie businessplannen NiL Noord-Brabant. Deze adviescommissie streeft ernaar om binnen 6 weken tot een advies te komen. Mogelijk wordt u uitgenodigd om nog een toelichting te geven.
Het advies gaat na afronding naar de programmamanager Landbouw & Voedsel van de provincie Noord-Brabant. De indiener ontvangt hiervan een afschrift.
Bij een positief advies zal het ontwikkelbedrijf contact opnemen met de verzoeker om de voorbereidingen op de transactie in gang te zetten.

Indien sprake is van een zogenaamde ‘voortoets’ wordt in principe dezelfde werkwijze gevolgd. Bij een positief advies zal het ontwikkelbedrijf echter pas contact opnemen met de verzoeker op het moment dat die middels een nieuw verzoek aangeeft daadwerkelijk over de grond te beschikken.

Cookie-instellingen