Provincie stelt plan van aanpak planMER Mest vast

20-02-2020
938 keer bekeken

GS stelden op 18 februari 2020 het PvA voor de planMER Mestbewerkingslocaties vast. In de planMER staat beschreven hoe de provincie en gemeenten het milieuonderzoek willen aanpakken.

Het college van GS stelde op 18 februari 2020 het plan van aanpak voor de planMER Mestbewerkingslocaties vast. Daarmee is de weg vrij voor daadwerkelijke uitvoering van de planMER. In het plan van aanpak staat beschreven hoe de provincie en gemeenten het milieuonderzoek willen aanpakken.

Een MER-procedure doorloopt een aantal stappen. De eerste stap in het m.e.r.-proces is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie - genoemd Plan van Aanpak, Milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant - is op 18 februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.  Er is  een plan van aanpak beschreven zowel op inhoud als proces om te komen tot een planMER. Belangrijke elementen zijn daarin de te realiseren opgave, welke alternatieven, varianten en scenario’s er worden onderzocht om tot een beoordeling te komen van de als potentieel geschikt geachte locaties op basis van kwaliteitscriteria en milieueffecten.

Deze aanpak is gebaseerd op de eerder ter inzage gelegde concept NRD alsook op 44 zienswijzen die binnenkwamen naar aanleiding van de terinzagelegging van dit concept en de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies. Daarnaast is zij gebaseerd op de verkregen input uit overleggen met bestuurders uit gemeenten en waterschappen en diverse stakeholders die vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen