Veel duurzame stalconcepten in ontwikkeling

20-04-2020
352 keer bekeken

Met hulp van de provincie zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling. Deze stalconcepten voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee pakken de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron aan.

Boeren krijgen zo een alternatief naast bestaande maatregelen, zoals luchtwassers, om te voldoen aan de strengere milieueisen van de provincie. 

Firstmovers-regeling

Naast de vele stalinnovaties in ontwikkeling kregen inmiddels 31 boeren een positieve beschikking om een nieuw stalconcept toe te gaan passen met financiële steun van de provincie. Deze zogenaamde firstmovers-regeling is bedoeld om een markt aan te boren voor de nieuwe stalconcepten. De steun voor de ontwikkeling én toepassing van stalinnovaties sluit goed aan bij de Taskforce Stalinnovatie die de provincie heeft opgezet met VNO-NCW Brabant Zeeland, de FME en ZLTO. Die taskforce brengt partijen zoals stallenbouwers en installatiebedrijven met elkaar in contact om de innovatiecyclus te versnellen.

Bevestiging Brabantse aanpak

“We zijn erg tevreden met hoe de innovaties in duurzame stallen op gang is gekomen,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw). “Het initiatief van het rijk om een landelijke taskforce naar Brabants model op te zetten, zie ik als een bevestiging van onze Brabantse aanpak. Om te leren van de ervaringen uit Noord-Brabant heeft de Minister de Brabantse Taskforce een stoel beloofd in de landelijke taskforce.”

Verder heeft het rijk middelen toegezegd voor innovaties als onderdeel van de warme sanering varkenshouderij. Deze rijkssubsidie voor innovatie is geënt op de Brabantse aanpak. De eerste onderdelen, waarmee in totaal 172 miljoen in stalinnovaties wordt geïnvesteerd worden nog voor de zomer opengesteld. Naast innovaties voor varkens, kalveren en melkvee worden op aangeven van de Brabantse Taskforce ook innovaties voor melkgeiten gestimuleerd.

Ondersteuningsnetwerk

In 23 Brabantse gemeenten is inmiddels een ondersteuningsnetwerk in werking dat boeren ondersteunt bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. In 12 andere gemeenten is zo’n netwerk in opbouw. Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners of coaches die de veehouder ondersteunen in zijn keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Spierings: “We hebben grote uitdagingen voor de leefbaarheid rond veehouderijen, de kwetsbare natuur en ons klimaat. Met vereende krachten op gemeente-, provincie- en rijksniveau kunnen we die uitdagingen ombuigen naar kansen.” Voor boeren die overwegen te stoppen heeft de ZLTO met steun van de provincie de training van werk naar werk opgezet. Inmiddels hebben 62 boeren die training gevolgd. In een speciaal hiervoor uitgebracht magazine is te lezen hoe boeren werk vonden in onder andere het groenonderwijs, de retail en de agrarische sector.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen