Opstellen PlanMER Mestbewerkingslocaties van start

08-05-2020
1400 keer bekeken

Eind april 2020 heeft de combinatie Tauw/Pouderoijen Compagnons opdracht gekregen voor het opstellen van het PlanMER Mestbewerkingslocaties. Deze bureaus gaan nu op basis van het Plan van Aanpak dat medio februari jl. is vastgesteld aan de slag.

Even voorstellen

Niels Bronsgeest

Niels Bronsgeest werkt bij adviesbureau Tauw. Hij heeft veel ervaring met het uitvoeren van milieueffectenstudies en complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers/gebiedsprocessen, veel in het landelijke gebied. Niels is verantwoordelijk voor de algehele aansturing van het opstellen van het planMER (rol van projectleider), en eerste aanspreekpunt voor de provincie.
 

Henk Ullenbroeck

Henk Ullenbroeck (Pouderoyen Compagnons) is als projectadviseur verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteitsborging. Henk voert adviesopdrachten uit voor ministeries, provincies en gemeenten waarbij beleid en plannen ten aanzien van de veehouderij een grote rol speelt. Hij was betrokken bij diverse m.e.r.-studies die in opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn uitgevoerd. Henk heeft de concept NRD voor deze m.e.r.-procedure opgesteld.

Eerste fase PlanMER

We starten nu met de eerste fase van het PlanMER. In deze fase werken de bureaus de onderzoeksalternatieven en -varianten uit. Deze bevatten bestaande en potentiële locaties voor mestbewerking met een beoordeling en rangschikking op hun (on)geschiktheid. Dat gebeurt voor drie grootteklassen van mestbewerkingsinstallaties. Ook kijken we naar het effect van verschillende behoeftescenario’s. Paragraaf 4.3 van het Plan van Aanpak beschrijft hoe dit in zijn werk gaat.

Bestuurders van provincie, gemeenten en waterschappen en een klankbordgroep van stakeholders begeleiden de uitwerking van de onderzoeksalternatieven en -varianten . In de klankbordgroep zitten de ZLTO, BMF, Burgerplatform, Nederlands Centrum Mestverwaarding, Cumela, POV, een vertegenwoordiger van de Brabantse dorpsraden en een vertegenwoordiger van de industrie. Bestuurders en klankbordgroep bespreken de tussenproducten die uiteindelijk leiden tot het resultaat van de eerste fase.

Een ambtelijk kernteam van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincie zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de bureaus en organiseert het proces. Jan Buys (projectleider tot 1 mei jl.) wordt projectmanager van het project Brabants Bodem binnen Van Gogh Nationaal park. Tot er een nieuwe projectleider is aangesteld is Mieke Bonn projectleider. 

We ronden de eerste fase PlanMER af in oktober 2020. Het resultaat is dan beschikbaar voor alle betrokken overheden en stakeholders om het te bespreken met hun achterban, zodat er in januari 2021 een voorkeursalternatief kan worden opgesteld. Vanuit de projectorganisatie ondersteunen wij gemeenten en stakeholders hierbij.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen