Wijziging Interim Omgevingsverordening

10-07-2020
499 keer bekeken

Tot 1 september ligt de wijziging IOV ter inzage. Belangrijkste verschil ten opzichte van de eerdere IOV is het tempo waarin veehouders hun stalsystemen moeten aanpassen. In de aangepaste versie krijgen zij hiervoor de tijd tot 1 januari 2024.

Blijvend ambitieus, maar realistisch

Gedeputeerde Staten leggen een wijziging in de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage. De wijziging gaat met name over het tempo waarin veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen. De doelstelling om stikstof te reduceren blijft ambitieus, maar is beter haalbaar voor veehouders. De uiterste datum voor het aanpassen van stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Voor de meeste diercategorieën zijn op dat moment voldoende (innovatieve) brongerichte huisvestingssystemen beschikbaar.

De Ontwerp-wijziging, die van 14 juli tot 1 september ter inzage ligt, bevat onder meer de volgende wijzigingen:

  • De uiterste datum waarop verouderde stallen aangepast moeten zijn, verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024.
  • Vanaf 2024 moet een bedrijf gemiddeld per locatie voldoen aan de emissie-eisen. Stikstofuitstoot van verouderde stallen mag dan nog gecompenseerd worden met nieuwe stallen.
  • De deadline voor het aanvragen van de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing vervalt. Het is de verantwoordelijkheid van de boer zelf om dit tijdig te doen. Wel kan het gunstig zijn voor ondernemers een vergunning vóór 2023 aan te vragen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “We blijven inzetten op de verduurzaming van de landbouw. Deze sector moet net als andere bedrijfstakken bijdragen aan het terugbrengen van stikstofemissies. Met dit voorstel geven we de landbouw echter wel een reëler tijdspad dat het ook haalbaar maakt om innovatieve brongerichte stalsystemen toe te passen. Daarnaast bieden we boeren meer keuzemogelijkheden. En we geven meer ruimte aan het eigen ondernemerschap van boeren.” Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de IOV.

Stikstof

Om biodiversiteit in Nederland te behouden is het van belang dat minder stikstof terechtkomt in de natuur (met name de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden) en dat de natuur hersteld wordt. Daarvoor wordt de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) ontwikkeld. Net als de Commissie Remkes is Gedeputeerde Staten van mening dat alle sectoren een evenwichtige bijdrage moeten leveren aan de vermindering van de stikstofemissie- en depositie. Bronmaatregelen voor alle sectoren zijn onderdeel van de BOS. Om veehouders snel duidelijkheid te geven over het aanpassen van stallen is dit onderdeel naar voren gehaald.

Erik Ronnes, gedeputeerde Stikstof: “De complexe en ingrijpende stikstofproblematiek vraagt om een aanpak die draagvlak heeft en in een passend tempo wordt uitgerold. Wij vinden het belangrijk dat Brabant kan blijven ontwikkelen. Met dit voorstel geven we dus ruimte aan ondernemerschap maar blijven we strenger dan de landelijke eisen. Dat is nodig omdat de situatie in Brabant, met de hoge veedichtheid, arme zandgronden en stikstofgevoelige natuur niet te vergelijken is met die van andere provincies.”

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen