Intensivering Toezicht Veehouderijen levert nuttige data voor gericht vervolgtraject

12-10-2020
353 keer bekeken

Het Intensieve Toezicht Veehouderijen (ITV) blijkt een voorbeeldproject van goede samenwerking tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten. De methode en resultaten zijn zeer bruikbaar voor een gericht vervolgtraject in de veehouderij, maar wellicht ook voor het toezicht in andere sectoren.

Sinds 1 januari 2018 zijn op initiatief van de provincie Noord-Brabant en 43 deelnemende gemeenten de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. De drie Brabantse omgevingsdiensten controleren in drie jaar 7400 veehouderijen op alle onderdelen van de Wet Natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het traject wordt medio 2021 afgerond.

Evaluatie

Connecting Agri & Food heeft de samenwerking tussen de drie partners in ITV -provincie, gemeenten en omgevingsdiensten- geëvalueerd. De uitkomsten zijn overwegend positief:

  • Er zijn bruikbare digitale inspectietools (checklist, ITV-app) ontwikkeld, die meer gerichte mogelijkheden voor toezicht en handhaving bieden.
  • Door de eenduidige wijze van controleren is er nu gelijke informatie beschikbaar van de veehouderijen in de provincie (benchmark).
  • Er zijn nu ‘up-to-date’ gegevens beschikbaar, die voor alle gemeenten via een dashboard toegankelijk zijn.
  • Op basis van de verzamelde data kan er een betere focus komen op toezicht op juist díe onderdelen die niet voldoende worden nageleefd.
  • ITV heeft veel informatie opgeleverd die zinvol kan zijn voor toekomstige maatregelen en ontwikkelingen zoals lege stallen en de aanwezigheid van asbest.
  • De methode die binnen het ITV-project is ontwikkeld, is ook uit te rollen naar andere sectoren.

Eerlijk en veilig

Met de data die via het ITV worden verzameld, ontstaat een eerlijker speelveld voor boeren. Ondernemers moeten hun investeringen in verduurzaming terug kunnen verdienen en op de markt niet gehinderd worden door collega’s die niet volgens de regels, en daardoor vaak goedkoper produceren. Bovendien zorgt ITV, en het gerichte vervolgtraject, voor een betere naleving van de WNB en WABO en daarmee een nog veiliger leefomgeving voor de inwoner en betere bescherming van de natuur.

Tussentijdse resultaten

Het Intensieve Toezicht Veehouderijen wordt medio 2021 afgerond. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat bij 53% van de veehouderijen een overtreding is vastgesteld. In de meeste gevallen ging dit om een administratieve fout. In 2% van de controles waarbij een overtreding werd vastgesteld, was er sprake van een zware overtreding die direct leidde tot bestuurlijk of strafrechtelijk optreden.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “De regels worden in de veehouderij net zo goed nageleefd als in andere sectoren. Met de data die het onderzoek oplevert, kunnen we op onderdelen nog gerichter verbeteringen doorvoeren.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen