Mestbewerking onderdeel van de Brabantse voedselketen 3.0

01-04-2021
2127 keer bekeken

Geschikte mestbewerkingslocaties zijn onlosmakelijk verbonden met een Brabantse voedselketen 3.0. Een voedselketen die slim, waardevol, circulair en verbonden is. Daarom krijgt de zoektocht naar geschikte locaties voor mestbewerking een eigen plek in een Uitvoeringsagenda Mest.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: "De zoektocht naar geschikte locaties voor mestbewerking staat niet op zich. Dit zou onderdeel moeten zijn van het sluiten van de kringloop en het verbeteren van de circulariteit. Cruciale thema’s in de toekomst van de landbouw en voedselketen. Bovendien heeft mest nadrukkelijk een relatie tot andere provinciale thema’s als natuur, energie en ruimte."

Beleidskader Landbouw en Voedsel

De provincie is bezig een visie op landbouw en voedsel te formuleren samen met stakeholders uit de hele voedselketen: van consument tot producent. Deze visie wordt vastgelegd in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Tijdens het participatietraject - en de verschillende gesprekken met stakeholders in het kader van mest - bleek dat er behoefte was aan een duidelijker positionering van mest in het beleidskader in samenhang met andere thema’s als bijvoorbeeld kringlooplandbouw en mestverwaarding.

Uitvoeringsagenda Mest

Op basis van het beleidskader wordt een uitvoeringsagenda ontwikkeld, waaronder de Uitvoeringsagenda Mest. Hierin krijgt de rol van onder meer mest, mestbewerking en mestverwaarding in de kringlooplandbouw een plek. Bovendien wordt mest gekoppeld aan andere lopende projecten, zoals Brabant Bemest Beter en zal de relatie worden gelegd met andere provinciale thema’s zoals Ruimte, Energie en Natuur. Ook de zoektocht naar geschikte mestbewerkingslocaties maakt deel uit van de Uitvoeringsagenda Mest.

Plan-MER Mest

Voor de zoektocht naar de geschikte mestbewerkingslocaties gebruiken de Brabantse gemeenten, waterschappen en provincie een plan-MER Mest. Dit is een technisch proces met een objectieve, milieutechnische afweging van zoekgebieden en bestaande locaties. Vervolgens worden hier aanvullende analyses op los gelaten zoals toetsing aan een recent GGD-onderzoek naar ervaren geurhinder en aan het ruimtelijk beleid van gemeenten. Deze analyses resulteren in een lijst met relatief geschikte locaties voor mestbewerking. Een inspraakprocedure is onderdeel van het plan-MER, zodat alle belanghebbenden hierop hun visie kunnen geven.

Planning

Naar verwachting zal na de zomer zowel het beleidskader Landbouw en Voedsel als de Uitvoeringsagenda Mest (inclusief het plan-MER Mest) worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dan start ook het maatschappelijk en bestuurlijk debat over de plan-MER Mest. Zie voor meer informatie het document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het plan-MER Mest. Dat bevat ook een processchema.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen