Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

13-04-2021
659 keer bekeken

De provincie zet een milieueffectrapportage (m.e.r.) in voor een weloverwogen nieuw beleidskader voor Landbouw & Voedsel. De eerste stap is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), deze ligt nu ter inzage voor belanghebbenden.

Nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel

De provincie Noord-Brabant werkt aan het beleidskader Landbouw & Voedsel 2030, waarin wordt geschetst hoe we de toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen willen vormgeven. De provincie gebruikt het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) om het milieubelang te betrekken in de besluitvorming en weloverwogen keuzes te maken. De eerste stap in de m.e.r.-procedure is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze is nu vrijgegeven voor inspraak tot 30 april 2021.

Effect op natuur, milieu en leefomgeving

Centraal in de milieueffectrapportage staat de vraag hoe we het provinciaal beleid voor landbouw en voedsel kunnen vormgeven zodat negatieve effecten op natuur, leefomgeving en milieu zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan en positieve milieueffecten kunnen worden gemaximaliseerd. Om daar een antwoord op te kunnen geven bekijken we mogelijke consequenties van de voorgenomen beleidsopties, en mogelijke andere beleidskeuzes om de doelen en ambities van het programma Landbouw en Voedsel te verwezenlijken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de NRD die nu ter inzage ligt geven we onder andere aan welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe deze onderzoeken worden uitgevoerd. Het op te stellen plan(MER) zal qua abstractieniveau aansluiten bij het beleidskader.

Zowel het Beleidskader als het MER zelf worden medio dit jaar ter inzage voorgelegd.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de NRD vrijgegeven voor inspraak. Collega-overheden, belangstellenden en belanghebbenden worden in dit stadium nadrukkelijk uitgenodigd te reageren om zo het nieuwe beleid mee richting en vorm te geven. Op de inzagepagina kunt u lezen hoe u kunt reageren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen