Wijziging beleidsregel natuurbescherming

04-05-2021
365 keer bekeken

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een wijziging in de Beleidsregel natuurbescherming. De regel over intern salderen vervalt.

Daarnaast brengen GS de regels rond extern salderen in lijn met het besluit over de eisen aan duurzame stalsystemen in Brabant.

De regel over intern salderen vervalt in de beleidsregel. De wijziging is nodig omdat, na een uitspraak van de Raad van State, voor intern salderen geen vergunningsplicht meer geldt. Alle provincies voeren deze wijziging door. Daarnaast brengen GS de regels rond extern salderen in lijn met het eerdere besluit over eisen aan duurzame stalsystemen in Brabant (de IOV), waaraan agrariërs per 1 januari 2024 moeten voldoen. De provincie heeft de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat de opbrengst van deze stalmaatregelen alleen ten goede mag komen aan verlaging van de stikstofdepositie, ten gunste van de natuur. De opbrengst van de stalmaatregelen mag niet worden ingezet voor extern salderen ten behoeve van economische ontwikkelingen. De beleidsregel maakte extern salderen, via een tussenstap, in technische zin nog wel mogelijk. Die mogelijkheid is met deze aanpassing vervallen.

Bekijk de gewijzigde beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.

Stikstofreductie stallen naar natuur

Op 1 januari 2024 moeten Brabantse veehouders met verouderde stalsystemen voldoen aan strengere eisen. Daarover heeft de provincie in december 2020 een besluit genomen. De stalmaatregelen zorgen voor een forse vermindering van stikstofuitstoot in Brabant. De stalmaatregelen zijn een belangrijke bronmaatregel in de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

De provincie is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de opbrengst van de stalmaatregelen ten goede komt aan de natuur. Deze stikstofopbrengst mag niet worden ingezet voor nieuwe economische ontwikkelingen, door gebruik te maken van extern salderen.

Voor wie heeft deze wijziging consequenties?

Voor veehouders die hun bedrijf voortzetten heeft de wijziging geen gevolgen. Het was immers al niet toegestaan om met de opbrengst van het voldoen aan de IOV-staleisen extern te salderen.

Stoppende veehouders mochten voor de wijziging van de beleidsregel hun stikstofruimte tot 1 oktober 2022 volledig inzetten voor extern salderen. Deze termijn is nu aangepast naar de termijn in de IOV: 1 januari 2024. Zij zijn immers niet voornemens hun stallen aan te passen en hoeven niet te gaan voldoen aan de staleisen uit de Interim Omgevingsverordening (IOV). Met deze wijziging dienen zij wel vóór 1 januari 2024 een besluit van de provincie te hebben op een intrekkingsverzoek voor het volledig intrekken van de natuurvergunning. In het besluit op de intrekking is bovendien opgenomen aan welke partijen de stikstofruimte, op basis van extern salderen wordt overgedragen. Een besluit over een intrekkingsverzoek vergt een behoorlijke doorlooptijd. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van het verzoek. Om voor 1 januari 2024 te kunnen beschikken over een besluit over intrekking van de vergunning ten behoeve van extern salderen, adviseren wij ondernemers hun verzoek minimaal een jaar voorafgaand in te dienen. Bij extern salderen blijft altijd gelden dat 70% van de stikstofruimte opnieuw kan worden benut.

Meer informatie

Op www.aanpakstikstofbrabant.nl vindt u een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp. Voor (agrarische) adviseurs en andere belangstellenden volgt er bovendien in mei een online toelichting op de wijziging door medewerkers van de provincie, waarbij er ook ruimte is om vragen te stellen. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst vindt u in de eerstvolgende Nieuwsbrief Aanpak Stikstof waarvoor u zich kunt aanmelden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen