Extra ruimte voor innovatie en het tegengaan van overbelaste situaties in de veehouderij

28-05-2021
917 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant is volop bezig met de transitie naar een duurzame landbouw. Het terugdringen van emissies van geur, ammoniak en fijnstof is daarbij essentieel. In de praktijk wordt de huidige wetgeving hierbij soms als een belemmering ervaren.

De provincie Noord-Brabant heeft daarom begin 2020 (samen met Gelderland en Limburg) bij het Rijk een verzoek ingediend voor experimenteerruimte voor overbelaste situaties in de veehouderij en voor het versneld toepassen van innovatieve technieken. Deze experimenten zijn recent opgenomen in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Staatsblad 2021, 193) en gelden tot 1 januari 2025.

Experimenteerruimte

De bevoegde instanties (met name gemeenten) krijgen de mogelijkheid om aanvullende maatregelen aan veehouderijen op te leggen om de nadelige gevolgen van emissies verder te beperken. Dat uit zich o.a. in een schonere luchtkwaliteit en minder geurhinder voor omwonenden. Ook krijgen zij de mogelijkheid om af te wijken van de huidige proefstalregelingen om sneller innovatieve technieken toe te kunnen passen bij veehouderijen.

Experiment 1: versnelde toepassing van innovatieve technieken

We willen graag dat nieuw ontwikkelde stalsystemen voor het beperken van emissies zo snel mogelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. De Crisis- en herstelwet biedt nu mogelijkheden om sneller te innoveren.

Dit experiment biedt de mogelijkheid om af te wijken van de huidige proefstalregelingen. In plaats daarvan kunnen innovatieve technieken op twee manieren worden toegestaan:

  • via het realtime meten met sensoren. Door realtime te meten worden emissies niet meer berekend met emissiefactoren en emissiereductiepercentages maar feitelijk gemeten. De veehouder heeft hiermee direct inzicht in wat het effect is van keuzes, zoals aanpassingen in voer, temperatuur of luchtinlaat. Het bevoegd gezag legt dan in de omgevingsvergunning het emissieplafond en de meetmethode vast;
  • via een proefstalregeling voor het lokale bevoegd gezag. In deze variant stelt het bevoegd gezag, in plaats van de minister, een bijzondere emissiefactor vast. Deze verschuiving van bevoegdheid komt overeen met de regeling voor innovatieve stallen onder de Omgevingswet.

De provincie stimuleert met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen, de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen. Voor meer informatie over dit experiment kun je contact opnemen met Jos van Lent via AvLent@brabant.nl.

Experiment 2: terugdringen overbelasting

In 2018 heeft de commissie ‘Geurhinder veehouderij’ haar eindrapport gepubliceerd. In het rapport wordt o.a. aanbevolen om voor de korte termijn meer mogelijkheden te bieden aan decentrale overheden om maatregelen voor te kunnen schrijven als de individuele geurbelasting of de cumulatieve geurbelasting van veehouderijen op een bepaalde locatie onaanvaardbaar hoog is. Dit experiment voorziet in een instrumentarium om de overbelasting van geur, maar ook van ammoniak en fijnstof, terug te dringen en met de veehouders te werken aan een duurzame en innovatieve veehouderij. De maatregelen kunnen o.a. betrekking hebben op

  • verdergaande maatregelen dan verplicht volgens het Besluit emissiearme huisvesting;
  • het stellen van maatwerkvoorschriften als sprake is van onaanvaardbare geurhinder;
  • het afwijken van intern salderen en de 50%-regeling voor geur.

Het bevoegd gezag kunnen op basis van dit experiment vergunningen (ambtshalve) wijzigen. Omwonenden kunnen hiervoor ook een verzoek indienen bij hun gemeente.

Voor meer informatie over dit experiment kun je contact opnemen met Marie-Louise van Bommel via MvBommel@brabant.nl of Wouter Moonen via WMoonen@brabant.nl.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen