Schone Lucht Akkoord

08-07-2021
544 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant heeft cofinanciering van het Rijk gekregen voor vijf projecten die helpen de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Rijk en de provincie financieren beiden €1,02 miljoen. Hiermee komt de 50% gezondheidswinst, waar Brabant met het Schone Lucht Akkoord aan bijdraagt, dichterbij.

De provincie heeft via de Specifieke uitkering (SPUK) Schone Lucht Akkoord cofinanciering aangevraagd voor vijf Brabantse projecten. Daardoor kan de provincie €2,2 miljoen investeren in het verbeteren van luchtkwaliteit. De projecten dragen tegelijkertijd bij aan andere Brabantse opgaven, met name de energietransitie, stikstofproblematiek en verduurzaming van infrastructuur. Bij alle projecten is gekeken wat nodig is om bij te kunnen dragen aan de luchtkwaliteit. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver is erg blij met de bijdragen van het Rijk: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Door de rijksbijdrage te verdubbelen kunnen we op verschillende plaatsen door heel Brabant nu echt emissies structureel verlagen en gezondheidswinst boeken.”


Deze vijf projecten kunnen met de rijks- en provinciale bijdrage aan de slag:

Pilot combiluchtwassers (SPUK: €367.500 – totaal €735.000)

In Noord-Brabant zijn 2.000 combi-luchtwassers in werking, deze hebben een forse invloed op de luchtkwaliteit. In deze pilot wordt onderzocht hoe in bestaande (overbelaste) situaties het ammoniak- en geurrendement van combi-luchtwassers verbeterd kan worden.
Emissieverlaging binnen OnderhoudsPrestatieContract (SPUK: 68.600 – totaal 137.200)
Binnen een onderhoudscontract van 550 km weg op een totaal gebied van ca. 5000 km2 wordt gekeken naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van emissiearm/emissieloos materieel. Dit moet leiden tot vermindering van de NOx-uitstoot.

CO2, NOx en fijnstofemissiereductie bedrijventerreinen (SPUK: 60.000 - totaal 120.000)

De industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van het Brabantse energiegebruik en de daarbij horende CO₂, NOx, en fijnstofuitstoot. Tegelijkertijd liggen er ook veel kansen liggen voor duurzame opwek, energieopslag en -infrastructuur. De transitie naar een schone en circulaire economie zal voor een belangrijk deel op de bedrijventerreinen moeten plaatsvinden. Het onderzoek moet inzicht geven in de kansen en (on)mogelijkheden die er zijn op twaalf Brabantse bedrijventerreinen om CO₂, NOx, en fijnstof te reduceren.

Walstroom Moerdijk (SPUK: 218.000 – totaal 436.000)

Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag twee aansluitpunten voor walstroom voor zeeschepen. Zeeschepen maken nu gebruik van dieselaggregaten, met walstroom kunnen ze een deel van hun scheepsactiviteiten elektrisch uitvoeren. Dat vermindert de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof.

Roulerende meetpunten (SPUK: 304.800 – totaal 786.000)

Naast een vast meetstation investeert de provincie in twee roulerende meetstations. Deze zullen een tour door Brabant maken, en in totaal acht tot tien plaatsen aandoen in de komende 5 jaar. Burgerinitiatieven, gemeenten en andere programma’s binnen de provincie kunnen een verzoek doen om een meetpunt te plaatsen. Deze kunnen worden ingezet voor het beantwoorden van vragen en/of zorgen van burger(initiatieven) en overheden over luchtkwaliteit en gezondheid.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen