Boer kan CO2-opslag in blijvend grasland verkopen

13-07-2021
2795 keer bekeken

Op 1 juli heeft Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) het methodedocument voor ‘CO2-vastlegging in blijvend grasland op minerale gronden’ vastgesteld. Door CO2 in grasland vast te leggen, kunnen agrarisch ondernemers verhandelbare CO2-certificaten ontvangen.

Daarmee kunnen private partijen en overheden vervolgens hun (niet vermijdbare) CO2-uitstoot compenseren.  

Door slim bodembeheer kunnen landbouwgronden veel broeikasgassen (CO2 / Koolstofdioxide) opnemen. Door het niet scheuren van grasland wordt extra organische stof vastgelegd in de bodem. Meer organische stof in de bodem betekent meer CO2 opslag, een toename aan waterbergend vermogen en betere benutting van meststoffen door actief bodemleven. Blijvend grasland met een hoog organisch stofgehalte heeft ook meerwaarde voor biodiversiteit, landschap en de kwaliteit van bodem en water. 

Het methodedocument beschrijft spelregels waaraan een agrarisch ondernemer moet voldoen om verhandelbare CO2-certificaten te ontvangen. Private partijen en overheden kunnen via deze certificaten hun (niet vermijdbare) CO2-uitstoot compenseren. 

Doel van deze methodiek

Het stimuleert de CO2-vastlegging in de landbouwbodem en de verbetering van kwaliteit van natuur, bodem en water. Tegelijkertijd biedt het ondernemers een beter verdienmodel: Agrariërs die groener boeren krijgen een vergoeding voor de ecosysteemdiensten die zij leveren. 

De methodiek is opgesteld door het Louis Bolk Instituut, CLM en de WUR en tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de provincie Noord-Brabant, Brabants Bodem, SLLE, Agrarische natuurvereniging Het Groene Woud en het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid. 

SNK is door het Rijk opgericht naar aanleiding van het klimaatakkoord en moet CO2 vastleggingsprojecten in Nederland stimuleren en accrediteren. Nu de stichting deze CO2-vastleggingsmethodiek heeft goedgekeurd, kunnen in heel Nederland projecten voor CO2 vastlegging worden gestart waarbij koolstofcertificaten worden uitgegeven en waarmee wordt bijgedragen aan innovatie en een groter klimaatbewustzijn.   
Naast blijvend grasland zijn er ook methodieken voor vastlegging van CO2 door grondwaterpeil verhoging in veengebieden en voor de aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige boombeplanting.
   
Bekijk het Methode-document voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen