Oplevering ontwerp plan-MER Mest uitgesteld

27-07-2021
1214 keer bekeken

Deze zomer zou het ontwerp plan-MER Zoekgebieden voor mestbewerking (afgekort: ontwerp plan-MER Mest) aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden om daarna ingebed te worden in een concept Uitvoeringsagenda Mest.

Deze zoektocht naar mestbewerkingslocaties hangt samen met de aanpak van mest in een Brabantse voedselketen 3.0, die slim, waardevol, circulair en verbonden is. Daarom is eerder dit jaar besloten eerst een Uitvoeringsagenda Mest op te stellen. Daaruit moet blijken wat de gevolgen van kringlooplandbouw zijn voor de hoeveelheid mestbewerking en het benodigde type mestbewerkingsinstallaties en wat die gevolgen betekenen voor de ruimtelijke inpasbaarheid.

De eerste uitwerking van de Uitvoeringsagenda Mest laat zien dat die van invloed is op de diverse criteria die zijn gehanteerd in de beoordeling van relatief geschikte locaties en zoekgebieden voor mestbewerking en de weging van deze criteria. De oplevering van het ontwerp plan-MER Mest is daarom uitgesteld tot helder is wat de consequenties van de Uitvoeringsagenda Mest zijn.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft in een addendum op het bestuursakkoord bevestigd dat ook zij kiezen voor zorgvuldigheid en duidelijkheid als het gaat om nieuwe ontwikkelingen; met kringlooplandbouw als uitgangspunt worden het beleidskader Landbouw & Voedsel 2030 en de Uitvoeringsagenda Mest opgesteld. Binnen deze kaders wordt vervolgens samen met de regio’s een plan-MER uitgevoerd om te komen tot regionale afspraken over mestbewerkingslocaties en de onderliggende voorwaarden. Met de Omgevingsvisie en diverse beleidsregels borgt de provincie de kwaliteit van de omgeving in relatie tot mestbewerking.

Meer weten over de Uitvoeringsagenda Mest en het plan-MER Mest? Op deze webpagina en onderliggende pagina's is onder andere een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden te vinden. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen