Kavelruil landbouw draagt bij aan landschap, natuur en water

03-12-2021
881 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant stelt €1,5 miljoen beschikbaar voor kavelruilprojecten, die bijdragen aan de transitie in de landbouw, het Natuurnetwerk Brabant, een duurzaam watersysteem of de kwaliteit van het landschap. Boeren of andere partijen kunnen daarvoor vanaf 3 januari 2022 subsidie aanvragen.

Met deze regeling ondersteunt de provincie de Gebiedsgerichte aanpak. Het landelijk gebied rond Natura 2000 gebieden en Natte Natuurparels hebben de hoogste urgentie, maar ook andere gebieden kunnen gebruik maken van de regeling.

Gebiedsgerichte aanpak

De natuur en landbouw in Brabant staan beide onder druk. De kwetsbare Brabantse natuur heeft te lijden onder met name verdroging en stikstofneerslag. De landbouw op zijn beurt is volop in transitie, zoekend naar een nieuwe balans met gezondheid, natuur en landschap. Hagar Roijackers, gedeputeerde Gebiedsgerichte Aanpak: “Met een gebiedsgerichte aanpak werken we aan natuurherstel, een gezonde bodem en voldoende schoon water. Het ruilen van landbouwgronden helpt om deze doelen te bereiken.”

Landbouw, water en natuur versterken

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel: “Het mooie is dat landbouw zo bijdraagt aan de gebiedsgerichte aanpak, maar de gebiedsgerichte aanpak ook aan een toekomstbestendige landbouw. Een situatie waarin ieder bedrijfstype op de best passende plek zit, zodat de ondernemer goed vooruit kan.” Om landbouw, natuur en het watersysteem optimaal op elkaar af te stemmen is het belangrijk de juiste eigenaar en gebruiker op de juiste plek te krijgen: een natuurbeheerder in het Natuurnetwerk, een boer die aardappelen teelt op de daarvoor meest geschikte grond, een natuurinclusieve boer in de buurt van het Natuurnetwerk, enzovoort. In de huidige situatie is dat vaak niet het geval en dan kan kavelruil een goed middel zijn om de puzzel op de goede manier te leggen.

Subsidie voor kavelruil

Een kavelruil kost geld, denk aan kosten voor iemand die het plan met de eigenaren maakt, kadaster, notaris, het aanpassen van de grenzen van de nieuwe eigendomssituatie. De regeling bestaat daarom uit twee onderdelen: een subsidie voor het maken van het plan en een subsidie voor het uitvoeren ervan. Als het plan tot uitvoering komt worden alle kosten vergoed (tot €1.250 per ha). Lukt het niet om het plan rond te krijgen dan subsidieert de provincie 80% van de toch gemaakte kosten (tot €800 per ha). Dit verlaagt de drempel om een kavelruil op te pakken. In de regeling is een bedrag van €1,5 miljoen beschikbaar. Naar verwachting kunnen hier 7 à 8 kavelruilprojecten mee worden gefinancierd. Initiatiefnemers kunnen vanaf 3 januari 2022 subsidieaanvragen indienen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen