Toekomstvisie Brabant gesteund door regeerakkoord en Europees beleid

23-12-2021
1027 keer bekeken

De provinciale ambities in het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 sluiten goed aan bij het regeerakkoord 2021-2025 en het Nationaal Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, voelt zich hiermee gesteund in de koers die Brabant wil varen op het gebied van Landbouw en Voedsel.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staan zaken centraal waar Brabant erg aan hecht. Elies Lemkes-Straver: “Herstel van de economische, ecologische en maatschappelijke balans, het bieden van toekomstperspectief voor de agrarische sector en het (niet-vrijblijvend) aanspreken van de hele voedselketen om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een toekomstbestendig duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Robuuste natuur en duurzame landbouw in balans brengen op basis van kringlooplandbouw met daarbij passende verdienmodellen. Dat zijn ook belangrijke uitgangspunten voor ons landbouw- en voedselbeleid. Samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is essentieel om die transitie waar te maken. Daarom is het zo belangrijk dat het regeerakkoord en ons Brabantse beleid zo goed op elkaar aansluiten.”

Concreet bevat het regeerakkoord o.a.de volgende punten die de uitwerking en uitvoering van het Brabantse ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel ondersteunen en waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de nationale doelstellingen.

  • Gebiedsgerichte aanpak wordt gezien als een instrument om verduurzaming van de landbouw te versnellen. Denk aan extensivering, omschakeling, innovatie en verplaatsing, zaken waar Brabant al geruime tijd met boeren over in gesprek is.
  • Het stimuleren van nieuwe verdienmodellen. Enerzijds door langjarige pachtovereenkomsten en een passende vergoeding van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Anderzijds door nieuwe markten als biobased materialen.
  • Een grondbank moet het jonge boeren gemakkelijker maken om over te stappen naar duurzamere bedrijfsvoering met bijv. een biologisch of extensiever bedrijf.
  • Digitalisering wordt voor alle sectoren belangrijk gevonden, dat steunt de Brabantse ambitie: alle boeren digitaal.
  • Binnen het stikstoffonds wordt ingezet op innovatieve stalsystemen en managementmaatregelen. Daar loopt Brabant in voorop met de task force toekomstbestendige stalsystemen en de “first movers regeling”.
  • Er wordt specifiek ingezet op gezondheid van jongeren, waarbij ook expliciet gezonde voeding wordt genoemd. Basis daarvoor is bewustwording en aandacht voor de voedselproductie.
  • Er wordt een nieuwe term geïntroduceerd die goed bij de Brabantse ambities op het gebied van natuurinclusieve landbouw past: landschapsgrond. Dit is een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond.
  • Geïntegreerde gewasbescherming met een belangrijke rol voor innovatie en high tech in precisielandbouw.
  • De glastuinbouw als koploper in energiezuinige, circulaire producten.
  • Bindende afspraken met ketenpartijen om de positie van de boer te versterken. Transparantie bij de supermarkten over de wijze waarop voedsel is geproduceerd. Om bewuste keuzes te stimuleren bij de consument wordt in Nederland geproduceerd voedsel voorzien van een herkomstetiket.

Nationaal Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB/NSP)

Oorspronkelijk zette het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU in op het steunen van inkomens. Eerst via productie, later via hectares. Het nieuwe GLB legt meer nadruk op het steunen van maatschappelijke diensten. Inspanningen die zich richten op het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van waterkwaliteit, klimaat en leefomgeving. Boeren kunnen daaraan een grote bijdrage leveren. Kennis en innovatie kunnen bijdragen aan het faciliteren van die ontwikkeling. Ook hierbij wordt naar de hele voedselketen gekeken, van producent tot consument. Elies Lemkes-Straver: “Dit sluit allemaal naadloos aan bij de ambities en doelen van het Brabantse beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, waarin we koersen op een transitie van de landbouw- en voedselketen die slim, waardevol, circulair en verbonden is.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen