Subsidieregeling Beter Leven 1 ster vleeskuikens

22-07-2022
446 keer bekeken

Om aan de voorwaarden van het Beter Leven Keurmerk (1* BLK) voor vleeskuikens te voldoen moeten pluimveehouders hun stallen aanpassen. De provincie steunt deze ontwikkeling met onder meer een subsidieregeling voor Brabantse pluimveehouders die willen omschakelen.

Brabant telt 208 vergunningen voor vleeskuikens. Op dit moment zijn er 36 bedrijven die al aan het 1* BLK voldoen óf bezig zijn met de omschakeling. De provincie steunt de omschakeling naar het 1 ster Beter Leven Keurmerk en biedt daarom ondersteuning voor boeren om te kunnen omschakelen.

Subsidieregeling

Pluimveehouders die hun stal willen aanpassen om zo te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor 1* BLK, kunnen rekenen op een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Direct naar de subsidieaanvraag

Voorwaarden voor 1*BLK

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moeten bestaande stallen voorzien worden van een overdekte uitloop. Hierbij werden door ondernemers belemmeringen vanuit (provinciale) regels uit de (Interim) Omgevingsverordening ervaren. Daar heeft de provincie goed naar gekeken samen met de Dierenbescherming, ZLTO en enkele marktpartijen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We hebben hier goede oplossingen voor gevonden. Uiteraard willen we onze boeren de kans geven aan de voorwaarden voor 1* BLK te voldoen, we vinden dit een goede ontwikkeling omdat het bijdraagt aan dierenwelzijn en er minder dieren worden gehouden op een locatie. We vinden het welzijn van mens en natuur ook van belang, daarom hebben we wel gepuzzeld waar we pluimveehouders konden ondersteunen met omschakelen en tegelijk een gezonde leefomgeving blijven waarborgen.”

Staldering

Pluimveehouders die om willen schakelen moeten voldoen aan stalderingseisen, omdat er sprake is van een buitenuitloop. Staldering voorkomt verdere regionale concentratie van vee in Brabant door een betere spreiding van de veestapel. Het voorkomt ook nieuwe leegstand.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Uitbreiding van het dierenverblijf moet voldoen aan de BZV. De ontwikkeling naar 1* BLK zal extra punten opleveren op onder andere de certificaten dierenwelzijn en dierengezondheid. Naar verwachting kunnen de meeste pluimveehouders zo voldoen aan de BZV.

Bouwblok

Vanuit de (I)OV geldt een maximale omvang van een bouwperceel van 1,5 hectare. Samen met ZLTO is de inschatting gemaakt dat er binnen de bestaande bouwpercelen nog voldoende ruimte is om een uitloop te realiseren. Voor bedrijven die net niet uitkomen, is er ruimte voor maatwerk.

Gebied beperkingen veehouderij

Gebied beperkingen veehouderij is een zone rondom dorpen, steden en natuur waar de ontwikkeling van veehouderij wordt beperkt voor het beschermen van het woon- en leefklimaat voor burgers en de natuur. In dit gebied hebben zich al 8 bedrijven aangemeld voor het 1* BLK. Zij kunnen de buitenuitloop realiseren door andere gebouwen/stallen te slopen, waardoor er netto geen uitbreiding van bebouwing plaatsvindt.

Achtergrondbelasting geur

De (I)OV bevat een norm van maximaal 20% geurgehinderden als toelaatbare achtergrondbelasting geur. Daarmee blijft het buitengebied ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden. Is het gebied al overbelast, dan moeten bedrijven bij het aanpassen van hun stal maatregelen treffen om de geuremissie terug te dringen. Dit zal deels vanzelf gebeuren, omdat door de eisen van het 1* BLK het aantal dieren al met 30-40% afneemt. Dit lagere dieraantal zal ook vastgelegd worden in de vergunning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen