HAS Scholingsprogramma precisielandbouw

15-09-2022
1431 keer bekeken

Wil je als agrarisch ondernemer weten hoe je met precisielandbouw kunt toewerken naar een duurzame bedrijfsvoering en effecten goed kunt monitoren? Of hoe je als bedrijfscoach ondernemers begeleidt bij de inzet van precisietechnieken? Volg dan gratis of met hoge korting een HAS bedrijfsopleiding.

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Was in de jaren negentig de melkrobot die voor opschudding zorgde, nu is precisielandbouw op een groot aantal bedrijven niet meer weg te denken; op plaatsspecifiek real-time bemesten, ziekten en plagen bestrijden met behulp van GPS, mestrobots, rechtrijsystemen en robots die onkruiden in het gewas kunnen verwijderen zijn voorbeelden van precisietoepassingen in de landbouw. Hoe kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

HAS green academy en de provincie Noord-Brabant willen agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame, slimme en toekomstbestendige sector. Dit doet de HAS door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een bedrijfsvoering waarin precisielandbouw een rol speelt. Precisielandbouw kan ook bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en kan de ondernemer helpen om slimme beslissingen te nemen of het werk eenvoudiger maken. Het kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plant- en of perceelsniveau. Ondernemers kunnen de productie zo optimaliseren en werken aan een duurzamere teelt.

Het scholingsprogramma Precisielandvouw in de open teelten is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein, Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. HAS green academy werkt daarbij nauw samen met de Brabantse Boerderij van de Toekomst in Reusel (Praktijkcentrum voor Precisielandbouw).

Er is een cursus voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches.

Cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers

Hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen? In de cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers wordt ook aandacht besteed aan het toepassen van precisielandbouw in de praktijk.

Deze cursus kun je gratis volgen als je jouw SABE-voucher hiervoor inzet. 
De cursus bestaat uit 2 dagen en start op verschillende data (in de regio Zuid onder andere op 10 november 2022).
Kijk op de website van de HAS voor meer informatie, data en aanmelden.

Opleiding bedrijfscoach precisielandbouw

Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. In de opleiding Bedrijfscoach precisielandbouw leer je hoe je als adviseur gericht kunt helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw.

Deze cursus kun je met een korting van € 1.250 volgen als je jouw SABE-voucher hiervoor inzet. 
De cursus bestaat uit 4 dagen en start op verschillende data (in de regio Zuid o.a. op 8 november 2022).
Kijk op de website van de HAS voor meer informatie, data en aanmelden.

Scholingsaanbod toekomstige landbouw

Naast deze cursussen over precisielandbouw zijn er door de groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy nog twee cursussen ontwikkeld vanuit de SABE-regeling: 

  • Natuurinclusieve landbouw: Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie die van oudsher bestaat en momenteel volop in beweging. Hoe kun je inspelen op deze ontwikkelingen en kansen zien in combinatie met een meer economisch perspectief? We werken praktijkgericht aan dit belangrijke uitgangspunt; de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen     

Kijk op de website van de HAS voor meer informatie.

Ambitie Provincie

Het aanbieden van de cursussen precisielandbouw draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. Precisielandbouw past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen