Openstelling subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027

15-09-2022
500 keer bekeken

Van 12 september t/m 4 november is de openstelling van de subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027. Deze subsidie heeft als doel het benutten van innovatiekracht voor economische én maatschappelijke impact. Deze subsidie is tot stand gekomen met co-financiering van de provincie Noord-Brabant

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’. Deze subsidie is mede tot stand gekomen door de Europese Unie met cofinanciering van de provincie Noord-Brabant.

Transitiegedreven innovaties

Voor de landbouw- en voedselsector staat Innovatiebevordering gericht op landbouw- en voedingstransitie centraal, met daarbij een focus op 3 specifieke thema’s: 

- Duurzame verwaarding van reststromen

- Technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van eiwittransitie

- Smart farming en precisielandbouw

Voor de transities klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding, en gezondheid kunnen de volgende type activiteiten in aanmerking komen voor subsidie:

  • de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken en / of;
  • het (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb en / of;
  • het (door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven.

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt ook voldaan aan de volgende vereisten:

  • de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister;
  • het project komt ten goede aan Zuid-Nederland;
  • het mkb maakt aantoonbaar onderdeel uit van het project.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het OPZuid-programma, de subsidiemogelijkheden of het indienen van een projectaanvraag binnen de eerste openstelling? Kijk dan op de programmawebsite. U vindt daar tevens contactgegevens van adviseurs bij Stimulus Programmamanagement en de provincies die u verder kunnen helpen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen