Subsidie voor Brabantse agrarische natuur en landschap

13-10-2022
975 keer bekeken

De provincie wil een beter leefklimaat creëren voor de flora- en fauna in het agrarisch gebied. Tegelijkertijd voelen steeds meer agrarische ondernemers zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Vanaf 2 november is 37 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een periode van 6 jaar.

Het gaat nog niet goed met de natuur in het agrarische gebied. Vogels zoals de veldleeuwerik, kievit of graspieper, dieren zoals de hermelijn en wezel of planten zoals de korenbloem en gele ganzenbloem zijn afhankelijk van het agrarische gebied. Sinds geruime tijd zien we een dalende trend bij deze soorten. Daarom is in 2016 begonnen om dit collectief en gebiedsgericht aan te pakken. In de afgelopen jaren is het beheer geleidelijk veranderd van individuele percelen naar samenhangende gebieden, waarbinnen boeren gezamenlijk deze trend proberen te keren. In Brabant zijn er momenteel vier agrarische natuurcollectieven actief in meer dan 30 gebieden.

Robuuste natuur

“De Brabantse natuur moet robuuster worden, in al haar facetten. Het is goed om te zien dat steeds meer agrariërs de handschoen oppakken en de natuur een handje helpen. Met natuurinclusief landschapsbeheer krijgt de natuur de ruimte die nodig is om te leven en te overleven. Dit is niet alleen belangrijk voor de betreffende flora en fauna, maar ook voor het welzijn van de Brabanders”, aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde provincie Noord-Brabant.

De subsidie is bedoeld voor agrarische collectieven: dit zijn gecertificeerde verenigingen van agrariërs en andere grondbezitters in een gebied. De collectieven maken in samenwerking met de diverse grondgebruikers in een gebied een beheerplan. Dat plan is afgestemd op het gebied, de mogelijkheden van de agrarische bedrijven en de mogelijkheden en wensen voor de natuur. Te denken is aan de bescherming van boerenlandvogels en de aanleg van bloemenranden. Door te kiezen voor een streekgerichte aanpak zijn de kansen voor de natuur en een aantrekkelijk landschap het grootst.

Extra inzet voor akkervogels

De nieuwe subsidieregeling is breder dan de voorgaande. In afstemming met de collectieven is afgesproken dat in het landschapsbeheer ook watermaatregelen worden genomen en dat er nog meer aandacht uitgaat naar akkervogels door middel van ‘bezwaard beheer’. Voor de ‘categorie water’ kunnen agrariërs maatregelen nemen om bij te dragen aan wateropgaven. Voor deze categorie wordt samengewerkt met waterschappen, die financieel bijdragen aan de maatregelen. De provincie, waterschappen en agrarische collectieven bekijken nog hoe zij zich kunnen inzetten met agrarisch natuurbeheer voor het klimaat. Deze categorie wordt naar verwachting volgend jaar opengesteld. De subsidie wordt deels mogelijk gemaakt door Europese middelen.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met deze subsidie wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen