Brabant versnelt de aanpak stikstof met 70 miljoen van rijk

05-12-2022
368 keer bekeken

Provincie Noord-Brabant kan met steun van het Rijk binnen twee jaar enkele voor Brabant belangrijke onderdelen uit het stikstofvraagstuk en verbetering van de kwaliteit van de natuur en water versneld aanpakken. Daarvoor stelt het Rijk ruim 70 miljoen beschikbaar vooruitlopend op het 'transitiefonds landelijk gebied en natuur’, zoals aangekondigd door de minister.

Samen met partners, ondernemers en inwoners wil de provincie ervoor zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de uitstoot van stikstof fors omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant.

Met de financiële steun van het rijk kunnen de volgende maatregelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) de komende jaren versneld worden uitgevoerd:

  1. Het overgrote deel (vijfenveertig miljoen euro) wordt geïnvesteerd in innovatie en het stimuleren van natuur inclusieve landbouw. Door gronden beschikbaar te houden voor extensiverende graasdierhouderij, natuurinclusief en duurzaam ondernemerschap te belonen via de biodiversiteitsmonitor en de werking en effectiviteit van innovatieve stalsystemen continu te meten;
  2. Zeventien-en-half miljoen euro is bedoeld voor de aankoop en sloop van bedrijfsgebouwen in landelijk gebied ten behoeve van natuur en water, gekoppeld aan grondtransacties;
  3. Bijna zeven miljoen euro gaat naar onderzoeken ter ondersteuning van de gebiedsprocessen voor toekomstbestendige regio’s, zoals hydrologisch en ecologisch onderzoek, analyse van grondgebruik, scenario’s toekomstbestendige agrarische activiteiten en verkeerstromen- en recreatieonderzoek;
  4. Twee miljoen euro wordt ingezet voor het verder opschalen van de steun en advies aan agrariërs die deelnemen aan het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). Het BBWP daagt de ondernemer uit om een stap extra te zetten op gebied van bodem en water onder begeleiding van een externe deskundige. Dat is goed voor de natuur én het bedrijfsresultaat van de agrariërs.

Ruimtelijke puzzel

In Brabant werken we samen aan grote opgaven in relatie tot onze fysieke leefomgeving. We willen de milieukwaliteit en de kwaliteit van water en natuur versterken, de transitie maken naar duurzame energie, veel nieuwe woningen bouwen, ruimte voor bedrijven om te ondernemen, perspectief bieden voor de landbouw en sterke steden, vitaal platteland en Brabant bereikbaar houden. Dat, terwijl we ons tegelijkertijd aanpassen aan klimaatverandering en verdere klimaatverandering voorkomen. Om alle ambities te realiseren hebben we méér ruimte nodig dan in Brabant beschikbaar is. Dit vraagt er dus om samen keuzes maken, want niet alles kan en niet alles kan overal. Terwijl overheden werken aan robuuste oplossingen voor de lange(re) termijn, kunnen dankzij de rijksgelden toch versneld stappen worden gezet.

Erik Ronnes, coördinerend gedeputeerde Stikstof: “Dit geld is belangrijk om het tempo te kunnen maken wat nodig is om samen met onze partners te realiseren wat er nodig is in de transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied.”

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Innovatie is van groot belang om tot verduurzaming van de landbouw en voedselsector te komen, zowel technisch, sociaal als maatschappelijk. Met de rijksgelden kunnen we extra in zetten op natuurinclusieve landbouw. Met bedrijven die produceren in balans met de omgeving kunnen we opgaven op het gebied van natuur, biodiversiteit, landschap en bodem- en waterkwaliteit realiseren. Hiervoor hebben we oa financiële waardering nodig voor maatschappelijke eco-diensten die boeren verlenen en duurzame gronduitgifte met passende pachtprijzen. Daarnaast blijven we inzetten op precisielandbouw met o.a, real time monitoring en duurzaam bodembeheer.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen