Update Statenvergadering over stalaanpassingen

23-12-2022
304 keer bekeken

Tijdens de Statenvergadering op 16 december 2022 is een motie aangenomen die de deadline voor de verplichte stalaanpassingen met een half jaar verschuift, naar 1 juli 2024. Om dit voorstel te formaliseren moet de Interim OmgevingsVerordening (IOV) eerst worden aangepast.

Provinciale Staten zal deze wijziging moeten bespreken. Wanneer Provinciale Staten hiertoe in meerderheid besluiten, wordt de aanpassing juridisch geldig en de nieuwe datum een feit.

Vergunningaanvragen stalsystemen alle diercategorieën opgeschort

Gerechtelijke uitspraken en de op 25 november 2022 verschenen kamerbrieven van het ministerie van LNV hebben consequenties voor de vergunningverlening van alle emissiearme stalsystemen. Er kan met onvoldoende zekerheid worden vastgesteld dat de stalsystemen voldoende emissies reduceren. Daarom kunnen vergunningen op dit moment niet worden verleend zonder een passende beoordeling waarbij andere (aanvullende) passende maatregelen worden getroffen om de vereiste emissiereductie te behalen. In eerste instantie gold dit alleen voor melkvee en jongvee. In de op 25 november uitgebrachte kamerbrief geeft de Minister aan dat de Rav-factoren niet meer kunnen worden toegepast bij de vergunningverlening Wnb voor álle sectoren en voor álle emissiearme systemen, ook de meer traditionele systemen, zoals luchtwassers. Daarom ziet de provincie zich genoodzaakt de vergunningverlening voor alle aanvragen voor emissiearme stalsystemen op te schorten.

Indienen vergunbare aanvraag verzet

Emissiearme stalsystemen zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunningen kunnen nu niet zonder meer worden verleend op basis van de Rav-systematiek. Vergunningverlening voor stalsystemen voor alle diercategorieën is alleen nog mogelijk via een passende beoordeling. Hoe deze passende beoordeling eruit moet zien en hoe deze getoetst moet worden is op dit moment echter nog onbekend. Het ministerie van LNV komt daarvoor medio 2023 met een handreiking.

Daarom wordt het indienen van een vergunbare aanvraag voor alle emissiearme stallen verzet van 1 april 2023 naar 1 oktober 2023. Ondernemers die voor deze datum een aanvraag hebben ingediend zullen, zoals beschreven in de Routekaart Stalaanpassingen 2024, worden gevrijwaard van handhaving als zij hun stallen niet tijdig hebben aangepast door een (te) laat verleende vergunning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen