Beleidsregel Industriële geur

20-01-2023
396 keer bekeken

Gedeputeerde Staten heeft de Beleidsregel Industriële Geur Noord-Brabant 2018 aangepast. De beleidsregel heeft als doel het voorkomen van geurhinder. De regel wordt door de provincie gebruikt bij vergunningverlening van geurrelevante activiteiten waar de provincie het bevoegd gezag voor is.

Het gaat dan om de grotere industriele IPCC-installaties die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU), bedrijven waarvoor een Besluit risico's zware ongevallen-bepaling geldt en mestverwerkingsinstallaties vanaf 25.000 m3 mest.

Vaste waarden

De wijzigingen betreffen een aantal verscherpingen en verduidelijkingen, waaronder ten aanzien de hedonische waarden waarvoor vanaf heden vaste waarden gebruikt zullen worden in de beoordeling van de (on)aangenaamheid van geuren afkomstig van specifieke processen. Dit verduidelijkt voor alle partijen de besluiten voor de omgevingsvergunningen en dit geeft een betere bescherming voor de omgeving.

Geuremissies van diffuse bronnen

De gewijzigde beleidsregel vraagt ook expliciet aandacht voor het tegengaan van geuremissies van zogenaamde diffuse bronnen. Dit gaat over alle potentiele geurhinder die niet via de centrale luchtafvoer veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld via openstaande roldeuren bij laden en lossen. Ten slotte heeft de provincie de rekenmethode voor berekening van de aanvaardbare geurbelasting explicieter opgenomen in de beleidsregel. 

Meer informatie

Zie hier de directe link naar de ​Tweede wijziging Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018​​​ en de geconsolideerde regeling

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen